Marné touhy snaha

Ministr dopravy ČR – rozkladová komise

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, openroyalacademy@gmail.com

Ministr dopravy ČR – rozkladová komise
Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
P.O.Box 9, 110 15 Praha 1

Věc: Odvolání ze dne 5.12.2016 na rozhodnutí ministerstva dopravy ze dne 30 .11. 2016 č.j. 575/2016 -072-Z 106/2 při nezískání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci přestupku v dopravě a odebrání řidičského průkazu při překročení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 u uživatelů léčebného konopí a konopných léčiv
Rekapitulace správního řízení:
 1. Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že odborné informace k stanovení limitu 2 ng THC v ml krve pro odebrání ŘP dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 má gestor předpisu.
 2. Ministerstvo dopravy jako gestor předpisu dne 26. 8. 2016 č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodlo, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě nařízení podílelo.
 3. Ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016 č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska a podobné informace, na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC a na přípravě předmětného vládního nařízení se nepodílelo.
 4. Gestoru předpisu bylo v další žádosti o informace 17.9.2016 doloženo, že metabolismus kanabinoidů je zcela odlišný od metabolismu např. alkoholu a kanabinoidy se uvolňují z těla řadu dnů či týdnů bez ovlivnění psychiky, dále že limit THC pro diskvalifikaci sportovců by Světovou antidopingovou agenturou před cca 3 roky změněn z 15 ng/ml na 150 ng/ml a že v příbalovém letáku ke konopnému léku Sativex (viz https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray) je uvedeno, že nemocní se mají vyvarovat řízení automobilu při zahájení terapie, následně si totiž tělo na kanabinoidy zvykne a nedochází ke změně psychických funkcí. K těmto důkazům a skutečnostem byla ministerstvu dopravy dne 17.9.2016 podána žádost o informace, citujme: „Protože nejde o právní názor či poskytování poradenství a věc se týká desítek tisíc občanů, kteří mají ŘP a kterým lékař může dle vyhlášky č. 236/2015 Sb. předepsat za cca 50 tisíc Kč/měsíčně až 180 gr. Cannabis flos v lékárně a za cca 25 tisíc Kč/ měsíčně Sativex, sdělte prosím informaci, na základě jakých konkrétních odborných informací a studií byl limit THC 2 ng/ml. ustanoven a na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil.“
 5. Ministerstvo dopravy dne 4. 10. 2016 č.j. 437/2016-072-Z106/4 nedodalo žádné odborné studie pro stanovení limitu THC u dlouhodobých uživatelů konopných drog, pouze přiložilo důvodovou zprávu, ze které je patrné pouze a jen to, že se odborníci shodli na tom, že hodnota 2 ng THC /ml krve je nejnižší spolehlivě měřitelná v českých akreditovaných toxikologických laboratořích a daný limit prokazuje přítomnost THC v krvi řidiče.
 6. Dne 17.10.2016 byl gestor proto předpisu a následně MZ a SUKL žádáni sdělit tyto informace: 1) Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg THC denně, sdělte, jaký obsah THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 2) Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 3) Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?
 7. Ministerstvo dopravy dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6 a dle autoremedury dne 14.11. 2016 čj. 518/2016-072-Z106/9, add 1) že uvedenými informacemi o obsahu THC v krvi u řidičů užívajících konopná léčiva disponuje Ministerstvo zdravotnictví add 2) že za sdělení, že je možné řídit automobil při užívání konopných léčiv je odpovědné ministerstvo zdravotnictví a add 3) že se ministerstvo dopravy nevzneslo k vládnímu nařízení s limitem THC v meziresortním řízení žádné připomínky a nikdy se neúčastnilo na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a není tedy doložitelné, že by ministerstvo dopravy protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu. V Rozhodnutí ze dne 14.11.2016 ministerstvo dopravy uvedlo, že limit 0,2 ng THC v ml. krve byl navržen dle odborného poznání, když toto není pravdou a jde toliko a jen o limit kanabinoidu THC naměřitelný v českých laboratořích (viz důvodová zpráva) a citujme dále další nepravdu ve vztahu k limitu, že je údajně podrobně prozkoumán, když ministerstvo dopravy a zdravotnictví nemá žádné studie, jak bylo doloženo „ ….přitom z těchto odborných závěrů vychází, neboť stanoví, že u nejčastěji se vyskytujících návykových látek, jejichž účinky na organismus člověka jsou podrobněji prozkoumány, je možné paušálně stanovit hranici, od níž platí, že je řidič z důvodu působení takové návykové látky ovlivněn ve své schopnosti řídit motorové vozidlo “ dále však toto silné tvrzení ministerstvo dopravy samo zpochybňuje, když v rozhodnutí ze dne 14.11:2016 uvádí, citujme:„…...Cílem Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. bylo stanovit právním předpisem limity návykových látek v krevním vzorku, při kterých se má za to, že řidič je ovlivněn návykovou látkou. Vycházelo se z odborných konzultací a zkušeností ze zahraničí. V nařízení vlády je použito spojení, že „se řidič považuje“, protože přesný limit nelze stanovit ani v právní úpravě a v názoru na něj se liší také odborné studie (tato hodnota je individuální a závisí na řadě hledisek typu věk, zdravotní stav apod.).Nařízení vlády mělo zamezit nebo alespoň zmírnit do jeho přijetí existující problémy, které spočívaly v tom, že v každém jednotlivém případě bylo nutné posouzení znalcem z oboru psychiatrie a také z dalších oborů, což bylo časově a především finančně velmi nákladné. Volilo se proto řešení, které existuje také v jiných státech, je však třeba zdůraznit, že limity jsou v jednotlivých státech odlišné. Samotná úprava dlouhodobých uživatelů konopných produktů z lékařských důvodů při řízení motorového vozidla není zákonným způsobem v právním řádu České republiky upravena. Při volném hodnocení důkazů může správní orgán dojít k závěru, že pro potřeby zjištění stavu věci může ve správním řízení přibrat k řízení odborného znalce. Správní orgán v přestupkovém řízení může v případě dlouhodobých uživatelů konopných produktů při hodnocení důkazních prostředek využít institutu soudního znalce, který může určit, zdali se podezřelý z přestupku dopustil přestupku řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky, tedy stanovit, zdali míra ovlivnění byla taková, která by určila takový stav, kdy přestupce již nesměl řídit vozidlo, jelikož by tím ohrožoval sebe nebo jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Co je však kromě sdělení, že o věci musí vždy rozhodovat až teprve znalec (v dopravě a dopravní psychologii) nejdůležitější k bodu 3 žádosti, je tvrzení ministerstva dopravy ze dne 14.11.2016: „ ….Ministerstvo dopravy v mezirezortním připomínkovém řízení neuplatňovalo připomínky k těmto návrhům a jejich novelám, které by se týkaly předmětné problematiky. (Ministerstvo dopravy se přímo nepodílelo na tvorbě zákonů č. 167/1998 Sb. a 378/2007 Sb., jelikož autorem těchto zákonů je Ministerstvo zdravotnictví.) Nadto lze konstatovat, že skutečnost, zda byly či nebyly připomínky ze strany Ministerstva dopravy uplatněny, je však nerozhodná. Z právního hlediska je významné znění zákona schválené Parlamentem České republiky, které může být a v řadě případů také je zcela odlišné od vládního návrhu zákona předloženého do zákonodárného sboru.Z tohoto sdělení ministerstva dopravy lze dle našeho názoru také implikovat, že zákon o léčivech a zákon o návykových látkách svými novelizacemi od roku 2004 ve věci výzkumu a vývoje a zpřístupnění konopí jako léčiva, kosmetiky a potraviny jsou nadřazené právní normy (zákon) od vládního nařízení s limitem THC dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 (vyhláška), což rovněž jde k tíži ministerstva dopravy, zdravotnictví a správních orgánů porušujících čl. 4 LZPS u uživatelů konopných léčiv (drog), kteří mají být po zahájení přestupkového řízení teprve v soudně znaleckém řízení podrobeni testům, zda při užívání konopných léčiv (drog) mají při té či té hranici THC v krvi zlepšeny/zhoršeny řidičské schopnosti, což je dle našeho názoru nepřípustné!
 8. Ministerstvo zdravotnictví dne 10.11.2016 č.j. MZDR 63966/2016-2-MIN/OVA a SUKL dne 28.11.2016 č.j SUKL 279457/2016 k žádosti výše uvedené Add 1) uvedli, že žádné informace o obsahu THC v krvi u uživatelů konopných léčiv dle váhy nemají, Add 2) uvedli, že neví, kdo je odpovědný za to, že řidiči mohou při užívání konopí léčiv řídit automobil dle sdělení na příbalovém letáku a SUKL naznačil, že je za toto odpovědná firma vyrábějící léčiva GB Pharmceutical. K žádosti, zda se ministerstvo dopravy účastnilo novelizací zákona o léčivech, zákona o návykových látkách ve věci výroby konopí jako léku, potraviny či kosmetiky a zda nějak ministerstvo dopravy protestovalo proti limitu THC ve vládním nařízení, ministerstvo zdravotnictví odpovědělo, že sdělení je příliš obecné, že předmětné zákony byly mnohokrát novelizovány a vyzvalo k doplnění žádosti, což je rovněž napadáno v odvolacím řízení ode dne 30.11.2016 jako obstrukční rozhodnutí, SUKL odpověděl, že se na legislativě nepodílí.
 9. S ohledem na uvedené bylo ministerstvo dopravy v odvolacím řízení na žádost číslo 3 ze dne 17.10.2016 žádáno dne 14.11.2016 zcela explicitně sdělit, zda musí každý řidič projít při zjištění nadlimitu 2 ng THC/ ml krve přestupkovým řízením doplněným o znalecké zkoumání, což by však odporovalo doporučením na příbalovém letáku u konopného léčiva, nebo se domnívá, že MZ ČR, ev. SUKL byl a je povinným pro takovéto řidiče vydat samostatné oprávnění k užívání konopných léčiv pro případ dopravní kontroly policií, která by jej (na základě jakého předpisu ministerstva dopravy?) zbavila obvinění.
 10. Na tuto žádost gestor předpisu rozhodl dne 30 .11. 2016 č.j. 575/2016 -072-Z 106/2, že nesplňuje náležitosti dle zákona o informacích, což je formálně správně, avšak čirý alibismus, neboť vydání stanoviska nejen informace správním orgánem je součást dobré správní praxe a zvláště pak za situace, kdy partner gestora předpisu ministerstvo vnitra již v roce 2012 nemalými částkami dotoval výzkum (údajně 20 mil. Kč), který doložil, že dlouhodobí uživatelé konopí mají až 16 ng THC v krvi po 24 hodinách, přičemž od 10 ng THC v ml krve jde u řidiče dokonce o trestný čin (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.9.2015 sp.zn. 7 Tdo 979/2015), viz T., Páleníček, M., Horáček, J. Časový profil hladin THC v krevním séru u rekreačních a chronických kuřáků marihuany po akutním užití drogy – implikace pro řízení motorových vozidel. Soudní lékařství, 2014, roč. 59, č. 1, s. 2-6. ISSN: 0371-1854.
S ohledem na vše výše uvedené včetně presumpce neviny a nezneužívání předpisů k jiným účelům, než byly stanoveny, je ministr dopravy žádán vydat zcela jednoznačné stanovisko k žádosti uvedené v bodě 9 výše.
Děkujeme.

Dušan Dvořák, MMCA, předseda 

Krajskému soudu v Brně

Krajský soud v Brně
sp. zn. 22 A 70/2016


Věc: další důkazy netrestnosti jednání žalobce - odborná studie o obsahu kanabinoidu THC v krvi u chronických uživatelů konopných léčiv (drog), dále rozhodnutí SUKLu a MZ ČR a rozhodnutí ministra dopravy

Žalobce:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962
798 55 Ospělov 6

Zastoupen :
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Tylova 963/2, 77900 Olomouc
doručovací adresa poštou
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Žalovaní:
Městský úřad v Konici a Krajský úřad v Olomouci


I. Odborná studie
V příloze zasílám odbornou studii (T., Páleníček, M., Horáček, J. Časový profil hladin THC v krevním séru u rekreačních a chronických kuřáků marihuany po akutním užití drogy – implikace pro řízení motorových vozidel. Soudní lékařství, 2014, roč. 59, č. 1, s. 2-6. ISSN: 0371-1854). Žalobce odkazuje zejména na závěr studie který dokládá, že chroničtí uživatelé budou mít detekovatelné THC v krvi vždy (bylo naměřeno až 16 ng THC po 24 hodinách!) kvůli odlišnému metabolismu a vyplavování THC z tukové tkáně, kam se THC usazuje, dále pak existují velmi významné rozdíly THC v individuálních případech.

II. rozhodnutí SUKL, ministerstva dopravy u a ministra dopravy
V příloze uvedená rozhodnutí MZ ČR ze dne 10.11.2016 č.j. MZDR 63966-2016-2-MIN-OVA a rozhodnutí SUKLu ze dne 24.11.2016 č.j. SUKL 2777491/2016 dokládají důkaz, že ani MZ, ani SUKL neví, jaké hladiny THC má řidič po užití konopného léku, ač již soudu doložený příbalový leták řízení vylučuje pouze na začátku terapie a v případě nežádoucích reakcí a SUKL sděluje, že připravuje odpověď, kdo je za tyto protichůdné a občany i státní orgány matoucí informace veřejnosti odpovědný! Odpověď SUKLu bude soudu zaslána, stejně jako odpověď ministra dopravy z odvolacího řízení, ve kterém je dne 14.11.2016 napadáno nedoložení informace – stanoviska a je žádáno zcela explicitně sdělit, zda musí každý řidič s presumpcí viny a v rozporu s čl. 4 LZPS a § 2 přestupkového zákona projít při zjištění limitu 2 ng THC/ ml krve přestupkovým řízením doplněným případně o znalecké zkoumání, což by však odporovalo doporučením na příbalovém letáku u konopného léčiva, nebo se domnívá, že MZ ČR, ev. SUKL byl a je povinným pro takovéto řidiče vydat samostatné oprávnění k užívání konopných léčiv pro případ dopravní kontroly policií, která by jej (na základě jakého předpisu ministerstva dopravy?) zbavila obvinění.

V přiloženém rozhodnutí ministra dopravy ze dne 16.11.2016 č. j. 8/2016 – 040-S106/2 je doloženo naprosto účelové jednání ministerstva odporující čl. 4 LZPS a nezneužívání předpisů k jiným účelům, které bez jediného důkazu o fundovánem určení limitu 2 ng THC/mil. krve rozhodlo, že limit THC je vytvořen na základě odborného poznání, když jediným důkazem je z doložené důvodové zprávy toliko to, že jde o nejnižší měřitelnou hodnotu THC v českých laboratořích a už vůbec není doloženo to, že tento limit (paušálně vždy) znamená negativní změnu schopností řídit vozidlo, což již soudu do spisu doložené zahraniční studie zcela vyloučily u pravidelných uživatelů konopných produktů a léčiv!


III. Porušení LZPS, přestupkového a trestního zákoníku
paušalizujícím tvrzením o limitu 2 ng THC při současném politickém schválení
konopných léčiv dokonce zákonem č. 50/2013 Sb. nevylučující schopnost řízení

Na základě zjištění obsahu THC v krvi OČTŘ určí, zda bude řidič stíhán za dopravní přestupek podle § 125c odst. 1 písm. b), zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (limit od 2 ng THC/ ml krve dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 ), nebo zda dané jednání již naplňuje skutkovou podstatu trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (limit od 10 ng THC/ml krve dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.9.2015 sp.zn. 7 Tdo 979/2015).

Z výše uvedeného paušalizující tvrzení o limitech THC pro přestupek a trestný čin vyplývá (po nejméně 20 letech znalostí zcela odlišného metabolismu kanabinoidů) - a naznačuje to i závěr (poslední odstavec) výše uvedené a doložené odborné studie - , že takový výrok postrádá naplnění materiálního znaku přestupku, neboť ten – jak je ve studii uvedeno - nemůže být odvozen tolik od množství THC v krvi.

Žalovaný tak důkazně jednal v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.

Žalovaný rozhodoval na základě toho, že se domníval, že v Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 vláda zohlednila odborná stanoviska, což má velmi daleko k nestrannosti, presumpci neviny i zásadě in dubio pro reo. Viz rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, č. j. 7 As 83/2010 – 63: „V řízení o přestupku se proto nelze spokojit s tím, že skutečnost, že obviněný se dopustil přestupku se jeví být pravděpodobnou, či dokonce nejpravděpodobnější, verzí skutkového děje. Existuje-li pochybnost, tj. ne zcela nepravděpodobná možnost, že se skutkový děj odehrál jinak než tak, že naplňuje všechny znaky skutkové podstaty přestupku, nepřipadá shledání viny spácháním přestupku v úvahu (in dubio pro reo)“ Důkazní břemeno k prokázání, že deliktního jednání se dopustil obviněný z přestupku, přirozeně nese správní orgán.“


27.11.2016


Dušan Dvořák, MMCA, žalobce, předseda správní rady Cannabis is The Cure,z.s.

Odvolání na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, doručovací adresy Open Royal Academy, Přichystalova 14, 779 00 , elektronicky openroyalacademy@gmail.com
Ministerstvo zdravotnictví

Věc: Reakce na výzvu a odvolání na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ze dne 10.11.2016 č.j. MZDR 63966/2016-2-MIN/OVA k ve věci přestupku v dopravě a odebrání řidičského průkazu při překročení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014. Body 11 – 12.

Rekapitulace:
1. Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že odborné informace k stanovení limitu 2 ng kanabinoidu THC v ml krve pro odebrání ŘP dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 má gestor předpisu.
2. Ministerstvo dopravy jako gestor předpisu dne 26. 8. 2016 č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodlo, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě nařízení podílelo.
3. Jak bylo gestoru předpisu doloženo společně s odbornými studiemi o neovlivnění psychiky u dlouhodobých uživatelů kanabinoidů, ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016 č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska a podobné informace, na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC a na přípravě předmětného vládního nařízení se nepodílelo. Stejně tak bylo gestoru předpisu (ministerstvu dopravy) doloženo, že metabolismus kanabinoidů je zcela odlišný od metabolismu např. alkoholu a uvolňují se z těla řadu dnů či týdnů bez ovlivnění psychiky, dále že limit THC pro diskvalifikaci sportovců by Světovou antidopingovou agenturou před cca 3 roky změněn z 15 ng/ml na 150 ng/ml a že v příbalovém letáku ke konopnému léku Sativex (viz https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray) je uvedeno, že nemocní se mají vyvarovat řízení automobilu při zahájení terapie, následně si totiž tělo na kanabinoidy zvykne a nedochází ke změně psychických funkcí. Citujme: „Když začnete poprvé užívat Sativex oromucosal spray, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, a to až do doby, kdy jste dospěl (a) k ustálené denní dávce. I když jste si již zvykl (a) na užívání přípravku Sativex oromucosal spray a dávky, které užíváte, jsou ustálené, neměl (a) byste i přesto řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, pokud po užití přípravku Sativex oromucosal spray pociťujete ospalost či závratě, jež by mohly zhoršit Vaši schopnost vykonávat tyto činnosti. Pokud si nejste jistý(á), neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.“ Konopné léky fy Bedrocan prodávané v lékárně jako Cannabis flos (konopný květ, lidově marihuana) žádné příbalové letáky nemají.
4. K těmto důkazům a skutečnostem byla ministerstvu dopravy dne 17.9.2016 podána žádost o informace, citujme: „Protože nejde o právní názor či poskytování poradenství a věc se týká desítek tisíc občanů, kteří mají ŘP a kterým lékař může dle vyhlášky č. 236/2015 Sb. předepsat za cca 50 tisíc Kč/měsíčně až 180 gr. Cannabis flos v lékárně a za cca 25 tisíc Kč/ měsíčně Sativex, sdělte prosím informaci, na základě jakých konkrétních odborných informací a studií byl limit THC 2 ng/ml. ustanoven a na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil.“
5. Ministerstvo dopravy dne 4. 10. 2016 č.j. 437/2016-072-Z106/4 nedodalo žádné odborné studie pro stanovení limitu THC u dlouhodobých uživatelů konopných drog, pouze přiložilo důvodovou zprávu, ze které je patrné pouze a jen to, že se odborníci shodli na tom, že hodnota 2 ng THC /ml krve je spolehlivě měřitelná v českých akreditovaných toxikologických laboratořích a daný limit prokazuje přítomnost THC v krvi řidiče. Nic víc, nic míň. Taková informace však postrádá základní atributy zákonného postupu, pokud již v roce 2004 byla bez notifikace u EK schválena vědeckovýzkumná (pokusnická) činnost s konopím pěstovaném na ploše do 100m2/osobu (pěstování, zpracování a distribuce dle § 5, odst. 5 a novelizace § 29 zákona o návykových látkách), což ČR vždy jako organizovaná zločinecká skupina zcela ignorovala, v roce 2008 judikatura určila netrestnost pěstování a zpracování konopí k terapii, což ČR rovněž jako banda zločinců zcela ignorovala a ignoruje, v roce 2008 navíc SUKL přepisem zapsal THC (Dronabinol, Marinol etc.) do lékopisu a v roce 2009 bez notifikace u Evropské komise MZ ČR povolila za splnění podmínek výrobu THC dle novelizace § 8 zákona o návykových látkách, v roce 2010 unijní judikatura určila, že terapie a výzkum konopí není trestný čin, což ČR rovněž brutálně nerespektuje, v roce 2011 byl konopný lék Sativex zapsán do českého lékopisu s výše uvedeným příbalovým letákem k omezení v dopravě a banda talárových zločinců na NS v roce 2011 – 2016 opakovaně v rozporu se zákony, judikaturou, důkazy a fakty označila konopí prekurzorem, aby porušování zákonů nesměl projednat Soudní dvůr, v roce 2013 ČR opět bez notifikace schválila konopí jako lék, který se však nesmí vyrábět, protože na separaci kanabinoidů dle nenotifikovaného § 15 písm. e) zákona o návykových látkách nikdo povolení nevydává. Souhrnně řečeno ČR vykazuje dlouhodobé porušování úmluv a zákonů vůči osobám užívajícím konopné drogy. Tato diskriminace je patrná při určení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014, který porušuje všechna ustanovení čl. Listiny ZPS a rovněž čl. 39 Listiny ZPS.
6. V Odvolání ze 17.10.2016 byl ministr dopravy žádán přikázat vydat informaci: Na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil a doporučení u konopných léčiv řízení automobilu rovněž nezakazují, protože u dlouhodobých uživatelů nedochází ke změně psychiky.“
7. V samostatném řízení dle zákona o informacích bylo ministerstvo dopravy dne 17.10.2016 rovněž žádáno sdělit tyto informace: 1) Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 2) Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 3) Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?
8. Ministerstvo dopravy dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6, které bylo odvoláváno nejméně v bodu 3 žádosti a rozhodnutým mylně jako stížnost dle autoremedury dne 14.11. 2016 čj. 518/2016-072-Z106/9 rozhodlo, add 1) že uvedenými informacemi o obsahu THC v krvi u řidičů užívajících konopná léčiva disponuje Ministerstvo zdravotnictví add 2) že za sdělení, že je možné řídit automobil při užívání konopných léčiv je odpovědné ministerstvo zdravotnictví a add 3) že se ministerstvo dopravy nevzneslo k vládnímu nařízení s limitem THC v meziresortním řízení žádné připomínky a nikdy se neúčastnilo na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a není tedy doložitelné, že by ministerstvo dopravy protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu.
9. V Rozhodnutí ze dne 14.11.2016 ministerstvo dopravy uvedlo opětovný blud, že limit 0,2 ng THC v ml. krve byl navržen dle odborného poznání, když toto není pravdou a jde toliko a jen o limit kanabinoidu THC naměřitelný v českých laboratořích (viz důvodová zpráva ) a citujme dále další nepravdu ve vztahu k limitu, že je údajně podrobně prozkoumán, když ministerstvo dopravy a zdravotnictví nemá žádné studie, jak bylo doloženo„ …. přitom z těchto odborných závěrů vychází, neboť stanoví, že u nejčastěji se vyskytujících návykových látek, jejichž účinky na organismus člověka jsou podrobněji prozkoumány, je možné paušálně stanovit hranici, od níž platí, že je řidič z důvodu působení takové návykové látky ovlivněn ve své schopnosti řídit motorové vozidlo “ Dále však toto silné tvrzení ministerstvo dopravy samo zpochybňuje, když v rozhodnutí ze dne 14.11:2016 uvádí, citujme: „…... Cílem Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. bylo stanovit právním předpisem limity návykových látek v krevním vzorku, při kterých se má za to, že řidič je ovlivněn návykovou látkou. Vycházelo se z odborných konzultací a zkušeností ze zahraničí. V nařízení vlády je použito spojení, že „se řidič považuje“, protože přesný limit nelze stanovit ani v právní úpravě a v názoru na něj se liší také odborné studie (tato hodnota je individuální a závisí na řadě hledisek typu věk, zdravotní stav apod.). Nařízení vlády mělo zamezit nebo alespoň zmírnit do jeho přijetí existující problémy, které spočívaly v tom, že v každém jednotlivém případě bylo nutné posouzení znalcem z oboru psychiatrie a také z dalších oborů, což bylo časově a především finančně velmi nákladné. Volilo se proto řešení, které existuje také v jiných státech, je však třeba zdůraznit, že limity jsou v jednotlivých státech odlišné. Samotná úprava dlouhodobých uživatelů konopných produktů z lékařských důvodů při řízení motorového vozidla není zákonným způsobem v právním řádu České republiky upravena. Při volném hodnocení důkazů může správní orgán dojít k závěru, že pro potřeby zjištění stavu věci může ve správním řízení přibrat k řízení odborného znalce. Správní orgán v přestupkovém řízení může v případě dlouhodobých uživatelů konopných produktů při hodnocení důkazních prostředků využít institutu soudního znalce, který může určit, zdali se podezřelý z přestupku dopustil přestupku řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky, tedy stanovit, zdali míra ovlivnění byla taková, která by určila takový stav, kdy přestupce již nesměl řídit vozidlo, jelikož by tím ohrožoval sebe nebo jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Co je však kromě sdělení, že o věci musí vždy rozhodovat až teprve znalec (v dopravě a dopravní psychologii) nejdůležitější k bodu 3 žádosti, je tvrzení ministerstva dopravy ze dne 14.11.2016: „ ….Ministerstvo dopravy v mezirezortním připomínkovém řízení neuplatňovalo připomínky k těmto návrhům a jejich novelám, které by se týkaly předmětné problematiky. (Ministerstvo dopravy se přímo nepodílelo na tvorbě zákonů č. 167/1998 Sb. a 378/2007 Sb., jelikož autorem těchto zákonů je Ministerstvo zdravotnictví.) Nadto lze konstatovat, že skutečnost, zda byly či nebyly připomínky ze strany Ministerstva dopravy uplatněny, je však nerozhodná. Z právního hlediska je významné znění zákona schválené Parlamentem České republiky, které může být a v řadě případů také je zcela odlišné od vládního návrhu zákona předloženého do zákonodárného sboru.Z tohoto sdělení ministerstva dopravy lze dle našeho názoru také implikovat, že zákon o léčivech a zákon o návykových látkách svými novelizacemi od roku 2004 ve věci výzkumu a vývoje a zpřístupnění konopí jako léčiva, kosmetiky a potraviny jsou nadřazené právní normy (zákon) od vládního nařízení s limitem THC dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 (vyhláška), což rovněž jde k tíži ministerstva dopravy, zdravotnictví a správních orgánů porušujících čl. 4 LZPS u uživatelů konopných léčiv (drog), kteří mají být po zahájení přestupkového řízení teprve v soudně znaleckém řízení podrobeni testům, zda při užívání konopných léčiv (drog) mají při té či té hranici THC v krvi zlepšeny/zhoršeny řidičské schopnosti, což je dle našeho názoru nepřípustné!
9. Dodejme, že rozhodnutí ministerstva dopravy ze dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6 svalující veškerou odpovědnost za řízení automobilu při užití konopných léčiv bylo zasláno k rozhodnutí ministerstvu zdravotnictví a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Oba tyto orgány vydaly obstrukční rozhodnutí. Státní ústav pro kontrolu léčiv dne 8.11.2016 sp. zn. sukls264532/2016, č j. sukl266478/2016 uvedl, že ministerstvo dopravy dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6 označilo povinným ministerstvo zdravotnictví, a ne SUKL, který přitom léky schvaluje, což bylo napadeno odvoláním. Ministerstvo zdravotnictví dne 10.11.2016 MZDR 63966/2016-2-MIN/OVA k žádosti č. 1. týkající se obsahu THC v krvi řidiče dle jeho váhy po použití konopného léčiva nemá žádné informace a u žádosti č. 2 týkající odpovědnosti toho kterého orgánu státní správy zodpovědného za sdělení, že lze řídit automobil při použití konopných léčiv není žádná informace, tedy, že MZ ČR neví, že je samo (nebo SUKL) za toto odpovědné! Na žádost č. 3. s dotazem, zda se ministerstvo dopravy nějak účastnilo či připomínkovalo novelizace zákona o léčivech a zákona o návykových látkách a zda nějak protestovalo proti limitu THC ve vládním nařízení, ministerstvo zdravotnictví odpovědělo, že sdělení je příliš obecné, že předmětné zákony byly mnohokrát novelizovány a vyzvalo k doplnění žádosti, což je napadáno v odvolacím řízení jako obstrukční rozhodnutí.
10. S ohledem na uvedené je ministerstvo dopravy v odvolacím řízení na žádost číslo 3 ze dne 17.10.2016 žádáno zcela explicitně sdělit, zda musí každý řidič projít při zjištění nadlimitu 2 ng THC/ ml krve přestupkovým řízením doplněným o znalecké zkoumání, což by však odporovalo doporučením na příbalovém letáku u konopného léčiva, nebo se domnívá, že MZ ČR, ev. SUKL byl a je povinným pro takovéto řidiče vydat samostatné oprávnění k užívání konopných léčiv pro případ dopravní kontroly policií, která by jej (na základě jakého předpisu ministerstva dopravy?) zbavila obvinění.
11. S ohledem na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a SUKLu (viz výše bod 9) je ministerstvo zdravotnictví v odvolacím řízení žádáno vydat tyto informace k žádosti o informace ze dne 2.11.2016 číslo 1 – 3:
12. 1. Sdělte, zda znamená odmítnutí informace k určení THC v krvi u řidičů konopných léčiv dle jejich váhy skutečnost, že těmito informacemi povinný ani nikdo další nedisponuje, nebo tímto disponuje např. SUKL, když konopná léčiva schválil včetně sdělení, že řidiči mohou řidit automobil. 12.2. Sdělte, zda znamená odmítnutí informace k určení státního orgánu, který je odpovědný za sdělení, že že řidiči mohou po použití konopných léčiv řidit automobil, že těmito informacemi povinný ani nikdo další nedisponuje, nebo tímto disponuje např. SUKL, když konopná léčiva schválil včetně sdělení, že řidiči mohou řidit automobil. 12.3. Sdělte, zda znamená, že neumíte český jazyk, když se vás tážeme na roli ministerstva dopravy v novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách a neřízení vlády k určení limitu THC v krvi, vy odpověď chcete specifikovat a nám přijde zcela jasná, neboť nás zajímá, zda ministerstvo dopravy kdy vzneslo kritickou připomínku k obsahu THC v krvi u řidičů užívajících od roku 2008 konopná léčiva při přípravě výše uvedených předpisů, když je odlišný metabolismus kanabinoidu znám nejméně 20 let. Stejně tak sdělte, zda jste se k limitu THC v krvi rovněž kriticky postavili u uživatelů konopných léčiv.
Děkujeme
Dne 14.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady   

Odvolání na rozhodnutí ministerstva dopravy

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, doručovací adresy Open Royal Academy, Přichystalova 14, 779 00 , elektronicky openroyalacademy@gmail.com
Ministr dopravy ČR
Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
P.O.Box 9, 110 15 Praha 1

Věc: Odvolání na rozhodnutí ministerstva dopravy ze dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6, resp. dne 14.11. 2016 čj. 518/2016-072-Z106/9, které prosíme přiřadit k odvolání na rozhodnutí ze dne 4. 10. 2016 č.j. 437/2016-072-Z106/4 při získání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci přestupku v dopravě a odebrání řidičského průkazu při překročení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014


Rekapitulace:

1. Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že odborné informace k stanovení limitu 2 ng kanabinoidu THC v ml krve pro odebrání ŘP dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 má gestor předpisu.

2. Ministerstvo dopravy jako gestor předpisu dne 26. 8. 2016 č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodlo, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě nařízení podílelo.

3. Jak bylo gestoru předpisu doloženo společně s odbornými studiemi o neovlivnění psychiky u dlouhodobých uživatelů kanabinoidů, ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016 č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska a podobné informace, na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC a na přípravě předmětného vládního nařízení se nepodílelo. Stejně tak bylo gestoru předpisu (ministerstvu dopravy) doloženo, že metabolismus kanabinoidů je zcela odlišný od metabolismu např. alkoholu a uvolňují se z těla řadu dnů či týdnů bez ovlivnění psychiky, dále že limit THC pro diskvalifikaci sportovců by Světovou antidopingovou agenturou před cca 3 roky změněn z 15 ng/ml na 150 ng/ml a že v příbalovém letáku ke konopnému léku Sativex (viz https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray) je uvedeno, že nemocní se mají vyvarovat řízení automobilu při zahájení terapie, následně si totiž tělo na kanabinoidy zvykne a nedochází ke změně psychických funkcí. Citujme: „Když začnete poprvé užívat Sativex oromucosal spray, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, a to až do doby, kdy jste dospěl (a) k ustálené denní dávce. I když jste si již zvykl (a) na užívání přípravku Sativex oromucosal spray a dávky, které užíváte, jsou ustálené, neměl (a) byste i přesto řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, pokud po užití přípravku Sativex oromucosal spray pociťujete ospalost či závratě, jež by mohly zhoršit Vaši schopnost vykonávat tyto činnosti. Pokud si nejste jistý(á), neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.“ Konopné léky fy Bedrocan prodávané v lékárně jako Cannabis flos (konopný květ, lidově marihuana) žádné příbalové letáky nemají.

4. K těmto důkazům a skutečnostem byla ministerstvu dopravy dne 17.9.2016 podána žádost o informace, citujme: „Protože nejde o právní názor či poskytování poradenství a věc se týká desítek tisíc občanů, kteří mají ŘP a kterým lékař může dle vyhlášky č. 236/2015 Sb. předepsat za cca 50 tisíc Kč/měsíčně až 180 gr. Cannabis flos v lékárně a za cca 25 tisíc Kč/ měsíčně Sativex, sdělte prosím informaci, na základě jakých konkrétních odborných informací a studií byl limit THC 2 ng/ml. ustanoven a na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil.“

5. Ministerstvo dopravy dne 4. 10. 2016 č.j. 437/2016-072-Z106/4 nedodalo žádné odborné studie pro stanovení limitu THC u dlouhodobých uživatelů konopných drog, pouze přiložilo důvodovou zprávu, ze které je patrné pouze a jen to, že se odborníci shodli na tom, že hodnota 2 ng THC /ml krve je spolehlivě měřitelná v českých akreditovaných toxikologických laboratořích a daný limit prokazuje přítomnost THC v krvi řidiče. Nic víc, nic míň. Taková informace však postrádá základní atributy zákonného postupu, pokud již v roce 2004 byla bez notifikace u EK schválena vědeckovýzkumná (pokusnická) činnost s konopím pěstovaném na ploše do 100m2/osobu (pěstování, zpracování a distribuce dle § 5, odst. 5 a novelizace § 29 zákona o návykových látkách), což ČR vždy jako organizovaná zločinecká skupina zcela ignorovala, v roce 2008 judikatura určila netrestnost pěstování a zpracování konopí k terapii, což ČR rovněž jako banda zločinců zcela ignorovala a ignoruje, v roce 2008 navíc SUKL přepisem zapsal THC (Dronabinol, Marinol etc.) do lékopisu a v roce 2009 bez notifikace u Evropské komise MZ ČR povolila za splnění podmínek výrobu THC dle novelizace § 8 zákona o návykových látkách, v roce 2010 unijní judikatura určila, že terapie a výzkum konopí není trestný čin, což ČR rovněž brutálně nerespektuje, v roce 2011 byl konopný lék Sativex zapsán do českého lékopisu s výše uvedeným příbalovým letákem k omezení v dopravě a banda talárových zločinců na NS v roce 2011 – 2016 opakovaně v rozporu se zákony, judikaturou, důkazy a fakty označila konopí prekurzorem, aby porušování zákonů nesměl projednat Soudní dvůr, v roce 2013 ČR opět bez notifikace schválila konopí jako lék, který se však nesmí vyrábět, protože na separaci kanabinoidů dle nenotifikovaného § 15 písm. e) zákona o návykových látkách nikdo povolení nevydává. Souhrnně řečeno ČR vykazuje dlouhodobé porušování úmluv a zákonů vůči osobám užívajícím konopné drogy. Tato diskriminace je patrná při určení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014, který porušuje všechna ustanovení čl. Listiny ZPS a rovněž čl. 39 Listiny ZPS.
6. V Odvolání ze 17.10.2016 byl ministr dopravy žádán přikázat vydat informaci: Na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil a doporučení u konopných léčiv řízení automobilu rovněž nezakazují, protože u dlouhodobých uživatelů nedochází ke změně psychiky.“

7. V samostatném řízení dle zákona o informacích bylo dne 17.10.2016 rovněž žádáno sdělit tyto informace: 1) Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 2) Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 3) Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?

8. Ministerstvo dopravy dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6, které bylo odvoláváno nejméně v bodu 3 žádosti a rozhodnutým mylně jako stížnost dle autoremedury dne 14.11. 2016 čj. 518/2016-072-Z106/9 rozhodlo, add 1) že uvedenými informacemi o obsahu THC v krvi u řidičů užívajících konopná léčiva disponuje Ministerstvo zdravotnictví add 2) že za sdělení, že je možné řídit automobil při užívání konopných léčiv je odpovědné ministerstvo zdravotnictví a add 3) že se ministerstvo dopravy nevzneslo k vládnímu nařízení s limitem THC v meziresortním řízení žádné připomínky a nikdy se neúčastnilo na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a není tedy doložitelné, že by ministerstvo dopravy protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu.

9. V Rozhodnutí ze dne 14.11.2016 ministerstvo dopravy uvedlo opětovný blud, že limit 0,2 ng THC v ml. krve byl navržen dle odborného poznání, když toto není pravdou a jde toliko a jen o limit kanabinoidu THC naměřitelný v českých laboratořích (viz důvodová zpráva ) a citujme dále další nepravdu ve vztahu k limitu, že je údajně podrobně prozkoumán, když ministerstvo dopravy a zdravotnictví nemá žádné studie, jak bylo doloženo„ …. přitom z těchto odborných závěrů vychází, neboť stanoví, že u nejčastěji se vyskytujících návykových látek, jejichž účinky na organismus člověka jsou podrobněji prozkoumány, je možné paušálně stanovit hranici, od níž platí, že je řidič z důvodu působení takové návykové látky ovlivněn ve své schopnosti řídit motorové vozidlo “ Dále však toto silné tvrzení ministerstvo dopravy samo zpochybňuje, když v rozhodnutí ze dne 14.11:2016 uvádí, citujme: „…... Cílem Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. bylo stanovit právním předpisem limity návykových látek v krevním vzorku, při kterých se má za to, že řidič je ovlivněn návykovou látkou. Vycházelo se z odborných konzultací a zkušeností ze zahraničí. V nařízení vlády je použito spojení, že „se řidič považuje“, protože přesný limit nelze stanovit ani v právní úpravě a v názoru na něj se liší také odborné studie (tato hodnota je individuální a závisí na řadě hledisek typu věk, zdravotní stav apod.). Nařízení vlády mělo zamezit nebo alespoň zmírnit do jeho přijetí existující problémy, které spočívaly v tom, že v každém jednotlivém případě bylo nutné posouzení znalcem z oboru psychiatrie a také z dalších oborů, což bylo časově a především finančně velmi nákladné. Volilo se proto řešení, které existuje také v jiných státech, je však třeba zdůraznit, že limity jsou v jednotlivých státech odlišné. Samotná úprava dlouhodobých uživatelů konopných produktů z lékařských důvodů při řízení motorového vozidla není zákonným způsobem v právním řádu České republiky upravena. Při volném hodnocení důkazů může správní orgán dojít k závěru, že pro potřeby zjištění stavu věci může ve správním řízení přibrat k řízení odborného znalce. Správní orgán v přestupkovém řízení může v případě dlouhodobých uživatelů konopných produktů při hodnocení důkazních prostředků využít institutu soudního znalce, který může určit, zdali se podezřelý z přestupku dopustil přestupku řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky, tedy stanovit, zdali míra ovlivnění byla taková, která by určila takový stav, kdy přestupce již nesměl řídit vozidlo, jelikož by tím ohrožoval sebe nebo jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Co je však kromě sdělení, že o věci musí vždy rozhodovat až teprve znalec (v dopravě a dopravní psychologii) nejdůležitější k bodu 3 žádosti, je tvrzení ministerstva dopravy ze dne 14.11.2016: „ ….Ministerstvo dopravy v mezirezortním připomínkovém řízení neuplatňovalo připomínky k těmto návrhům a jejich novelám, které by se týkaly předmětné problematiky. (Ministerstvo dopravy se přímo nepodílelo na tvorbě zákonů č. 167/1998 Sb. a 378/2007 Sb., jelikož autorem těchto zákonů je Ministerstvo zdravotnictví.) Nadto lze konstatovat, že skutečnost, zda byly či nebyly připomínky ze strany Ministerstva dopravy uplatněny, je však nerozhodná. Z právního hlediska je významné znění zákona schválené Parlamentem České republiky, které může být a v řadě případů také je zcela odlišné od vládního návrhu zákona předloženého do zákonodárného sboru.Z tohoto sdělení ministerstva dopravy lze dle našeho názoru také implikovat, že zákon o léčivech a zákon o návykových látkách svými novelizacemi od roku 2004 ve věci výzkumu a vývoje a zpřístupnění konopí jako léčiva, kosmetiky a potraviny jsou nadřazené právní normy (zákon) od vládního nařízení s limitem THC dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 (vyhláška), což rovněž jde k tíži ministerstva dopravy, zdravotnictví a správních orgánů porušujících čl. 4 LZPS u uživatelů konopných léčiv (drog), kteří mají být po zahájení přestupkového řízení teprve v soudně znaleckém řízení podrobeni testům, zda při užívání konopných léčiv (drog) mají při té či té hranici THC v krvi zlepšeny/zhoršeny řidičské schopnosti, což je dle našeho názoru nepřípustné!

9. Dodejme, že rozhodnutí ministerstva dopravy ze dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6 svalující veškerou odpovědnost za řízení automobilu při užití konopných léčiv bylo zasláno k rozhodnutí ministerstvu zdravotnictví a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Oba tyto orgány vydaly obstrukční rozhodnutí. Státní ústav pro kontrolu léčiv dne 8.11.2016 sp. zn. sukls264532/2016, č j. sukl266478/2016 uvedl, že ministerstvo dopravy dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6 označilo povinným ministerstvo zdravotnictví, a ne SUKL, který přitom léky schvaluje, což bylo napadeno odvoláním. Ministerstvo zdravotnictví dne 10.11.2016 MZDR 63966/2016-2-MIN/OVA k žádosti č. 1. týkající se obsahu THC v krvi řidiče dle jeho váhy po použití konopného léčiva nemá žádné informace a u žádosti č. 2 týkající odpovědnosti toho kterého orgánu státní správy zodpovědného za sdělení, že lze řídit automobil při použití konopných léčiv není žádná informace, tedy, že MZ ČR neví, že je samo (nebo SUKL) za toto odpovědné! Na žádost č. 3. s dotazem, zda se ministerstvo dopravy nějak účastnilo či připomínkovalo novelizace zákona o léčivech a zákona o návykových látkách a zda nějak protestovalo proti limitu THC ve vládním nařízení, ministerstvo zdravotnictví odpovědělo, že sdělení je příliš obecné, že předmětné zákony byly mnohokrát novelizovány a vyzvalo k doplnění žádosti, což je napadáno v odvolacím řízení jako obstrukční rozhodnutí.

10. S ohledem na uvedené je ministerstvo dopravy v odvolacím řízení na žádost číslo 3 ze dne 17.10.2016 žádáno zcela explicitně sdělit, zda musí každý řidič projít při zjištění nadlimitu 2 ng THC/ ml krve přestupkovým řízením doplněným o znalecké zkoumání, což by však odporovalo doporučením na příbalovém letáku u konopného léčiva, nebo se domnívá, že MZ ČR, ev. SUKL byl a je povinným pro takovéto řidiče vydat samostatné oprávnění k užívání konopných léčiv pro případ dopravní kontroly policií, která by jej (na základě jakého předpisu ministerstva dopravy?) zbavila obvinění.
Děkujeme
Dne 14.11.2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Přílohy emailem: rozhodnutí ministerstva dopravy pro předmětné řízení


Od: <jana.klenotova@mdcr.cz>
Datum: 14. listopadu 2016 15:00
Předmět: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stížnost na postup při vyřizování žádosti - autoremedura
Komu: openroyalacademy@gmail.com

Cannabis is The Cure z. s.
Tylova 963/2
779 00 Olomouc

Doručovat:
Open Royal Academy
Přichystalova 180/14
779 00  Olomouc                                          e-mail: openroyalacademy@gmail.com


 Naše čj. 518/2016-072-Z106/9 + příloha (vyhl. č. 277/2004 Sb.)


Věc:
Stížnost na postup povinného orgánu při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. - autoremedura


Vážení,

Ministerstvu dopravy byla doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím(dále jen „InfZ“), která byla součástí podání stížnosti proti způsobu vyřízení žádosti o informace ze dne 17. 9. 2016. Toto podání bylo doručeno na ministerstvu dne 26. 10. 2016 a zaregistrováno podatelnou pod č.p. 55621/2016-MD-CKDP. V žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:


1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 

2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 

3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ 

Ministerstvo dopravy na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů Vaší výše uvedenou žádost vyřídilo přípisem ze dne 1. 11. 2016, čj. 518/2016-072-Z106/6. Proti  tomuto vyřízení jste dne 2. 11. 2016 podali  formou prostého e-mailu stížnost na postup povinného orgánu při vyřizování žádosti o informace dle InfZ.  Toto podání jste doplnili o listinnou podobu včetně podpisu předsedy správní rady, které bylo doručeno na Ministerstvo dopravy dne 8. 11. 2016 (podáno na poště dne 7. 11. 2016).  Dle obsahu předmětného podání  vyplývá, že stížnost směřujete proti  tomu, že  Vám nebyly poskytnuty veškeré požadované informace, neboť dle Vašeho názoru je povinným subjektem dle InfZ Ministerstvo dopravy, nikoliv Ministerstvo  zdravotnictví.


Dle § 16a odst. 5 InfZ povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci. Odbor komunikace požádal Odbor agend řidičů a Odbor legislativy o ověření úplnosti poskytnutých podkladů. Po ověření úplnosti Vám v rámci autoremedury poskytujeme následující informace:

Úvodem je třeba znovu připomenout, jak bylo uvedeno v naší předchozí odpovědi ze dne 4. 10. 2016, čj. 437/2016-072-Z106/4, že zákonodárce Nařízením vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 definoval hranice návykových látek z důvodu přehlednosti u nejčastěji se vyskytujících návykových látek a vycházel ze současného odborného stavu poznání fungování těchto návykových látek, kdy je již řidič motorového vozidla pod jejím vlivem. Navrhovaná úprava byla zavedena z důvodu zefektivnění přestupkového řízení a vymahatelnosti práva, které mělo odradit uživatele návykových látek. Stanovení hranic návykových látek bylo konzultováno jak s psychiatry, tak s odborníky z České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Příslušná právní úprava zákona o silničním provozu, včetně nařízení vlády č. 41/2014 Sb., přitom z těchto odborných závěrů vychází, neboť stanoví, že u nejčastěji se vyskytujících návykových látek, jejichž účinky na organismus člověka jsou podrobněji prozkoumány, je možné paušálně stanovit hranici, od níž platí, že je řidič z důvodu působení takové návykové látky ovlivněn ve své schopnosti řídit motorové vozidlo (blíže viz důvodová zpráva, která Vám byla zaslána).

Cílem Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. bylo stanovit právním předpisem limity návykových látek v krevním vzorku, při kterých se má za to, že řidič je ovlivněn návykovou látkou. Vycházelo se z odborných konzultací a zkušeností ze zahraničí. V nařízení vlády je použito spojení, že „se řidič považuje“, protože přesný limit nelze stanovit ani v právní úpravě a v názoru na něj se liší také odborné studie (tato hodnota je individuální a závisí na řadě hledisek typu věk, zdravotní stav apod.). Nařízení vlády mělo zamezit nebo alespoň zmírnit do jeho přijetí existující problémy, které spočívaly v tom, že v každém jednotlivém případě bylo nutné posouzení znalcem z oboru psychiatrie a také z dalších oborů, což bylo časově a především finančně velmi nákladné. Volilo se proto řešení, které existuje také v jiných státech, je však třeba zdůraznit, že limity jsou v jednotlivých státech odlišné.

Samotná úprava dlouhodobých uživatelů konopných produktů z lékařských důvodů při řízení motorového vozidla není zákonným způsobem v právním řádu České republiky upravena. Při volném hodnocení důkazů může správní orgán dojít k závěru, že pro potřeby zjištění stavu věci může ve správním řízení přibrat k řízení odborného znalce. Správní orgán v přestupkovém řízení může v případě dlouhodobých uživatelů konopných produktů při hodnocení důkazních prostředků využít institutu soudního znalce, který může určit, zdali se podezřelý z přestupku dopustil přestupku řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky, tedy stanovit, zdali míra ovlivnění byla taková, která by určila takový stav, kdy přestupce již nesměl řídit vozidlo, jelikož by tím ohrožoval sebe nebo jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Dále k jednotlivým bodům Vaší žádosti:

K bodu 1)    „Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. „

Odpověď:
S odkazem na shora uvedené, Ministerstvo dopravy sděluje, že se jedná o odborné zdravotní posouzení, které není v působnosti ani možnostech Ministerstva dopravy, nýbrž Ministerstva zdravotnictví.


K bodu 2)    „Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 

Odpověď:
Státním orgánem odpovědným za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil,  je Ministerstvo zdravotnictví. Toto ministerstvo je gestorem (viz § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.) vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). K tomu Vám zasíláme přílohy této vyhlášky, které vše potvrzují.

K výše uvedenému je nezbytné doplnit, že obecné vyjádření ke schopnosti řídit motorové vozidlo při dlouhodobém užívání konopných léčiv nelze podat. Ani příbalové informace k většině léků nejsou v tomto směru zpracovány jednoznačně, používají spojení „je třeba dbát vyšší opatrnosti, nelze vyloučit, ojediněle se objevují apod.“ .  Z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy, jak uvedeno úvodem tohoto přípisu, upozorňuje na možnost využít ve správním řízení znaleckého posouzení.

K bodu 3)   „Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy v mezirezortním připomínkovém řízení neuplatňovalo připomínky k těmto návrhům a jejich novelám, které by se týkaly předmětné problematiky. (Ministerstvo dopravy se přímo nepodílelo na tvorbě zákonů č. 167/1998 Sb. a 378/2007 Sb., jelikož autorem těchto zákonů je Ministerstvo zdravotnictví.) 
Nadto lze konstatovat, že skutečnost, zda byly či nebyly připomínky ze strany Ministerstva dopravy uplatněny, je však nerozhodná. Z právního hlediska je významné znění zákona schválené Parlamentem České republiky, které může být a v řadě případů také je zcela odlišné od vládního návrhu zákona předloženého do zákonodárného sboru.

S pozdravem


Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace 

Vyřizuje Jana Klenotová
 1. Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
  Datum: 2. listopadu 2016 11:53
  Předmět: Re: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď k bodu 2
  Komu: jana.klenotova@mdcr.cz, posta@mdcr.cz
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com  

 Věc: odvolání proti rozhodnutí  čj. 518/2016-072-Z106/6 doručeného na naši podatelnu 1.11.2016, viz níže 
Odvolání prosím přiřadte k našemu odvolání na nevydání informací č.j. 55621/2016-MD-CKDP , neboť nejméně v žádosti číslo 3 níže je povinným ministerstvo dopravy a nikoliv ministerstvo zdravotnictví, jak je v rozhodnutí  čj. 518/2016-072-Z106/6 uvedeno 
Žádáme laskavě, aby odvolání mohlo být zasláno takto elektronicky, neboť si nás úřady přehazují jako horkou bramboru a peníze za poštovné měříme za ty roky na desítky tisíc korun a naše elektronická adresa je ministerstvu  známa a jsme vedeni ve veřejném rejstříku 

Děkujeme za pochopení

V Olomouci dne 2.11.2016 

Dušan Dvořák, MMCA
Předseda správní rady 
Dne 1. listopadu 2016 10:16 <jana.klenotova@mdcr.cz> napsal(a):


Cannabis is The Cure z. s.
Tylova 963/2
779 00 Olomouc

Doručovat:
Open Royal Academy
Přichystalova 180/14
779 00  Olomouc                                          e-mail: openroyalacademy@gmail.comNaše čj. 518/2016-072-Z106/6

Věc Žádost o informace -odpověď k bodu 2

Vážení,
Ministerstvu dopravy byla doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím(dále jen „InfZ“), která byla součástí podání stížnosti proti způsobu vyřízení žádosti o informace ze dne 17. 9. 2016. Toto podání bylo doručeno na ministerstvu dne 26. 10. 2016 a zaregistrováno podatelnou pod č.p. 55621/2016-MD-CKDP. V žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:


V samostatném řízení dle zákona o informacích rovněž sdělte tyto informace:
1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 
2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 
3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ 


Ministerstvo dopravy na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů k Vaší výše uvedené žádosti přípisem ze dne 31. 10. 2016, čj. 518/2016-072-Z106/4 žádost v bodě 1 a 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) InfZ bez dalšího odložilo, neboť se požadované informace vztahují k působnosti Ministerstva zdravotnictví.

K bodu 2 žádosti Ministerstvo dopravy sděluje, že státním orgánem odpovědným za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil,  je Ministerstvo zdravotnictví. Toto ministerstvo je gestorem (viz § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.) vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). K tomu Vám zasíláme přílohy této vyhlášky, které vše potvrzují.

S pozdravem


Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace 


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com
 Ministr dopravy ČR
Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
P.O.Box 9, 110 15 Praha 1
 Věc: Odvolání na rozhodnutí ministerstva dopravy ze dne 4. 10. 2016  č.j. 437/2016-072-Z106/4 při získání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci přestupku v dopravě a odebrání řidičského průkazu při překročení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014

Rekapitulace:  

1.    Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že odborné informace k stanovení limitu 2 ng kanabinoidu THC v ml krve pro odebrání ŘP dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 má gestor předpisu.

2.    Ministerstvo dopravy jako gestor předpisu dne 26. 8. 2016 č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodlo, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě nařízení podílelo.


3.    Jak bylo gestoru předpisu doloženo společně s odbornými studiemi o neovlivnění psychiky u dlouhodobých uživatelů kanabinoidů, ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016  č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska a podobné informace, na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC a na přípravě předmětného vládního nařízení se nepodílelo. Stejně tak bylo gestoru předpisu doloženo, že metabolismus kanabinoidů je zcela odlišný od metabolismu např. alkoholu a uvolňují se z těla řadu dnů či týdnů bez ovlivnění psychiky, dále že limit THC pro diskvalifikaci sportovců by Světovou antidopingovou agenturou před cca 3 roky změněn z 15 ng/ml na 150 ng/ml a že v příbalovém letáku ke konopnému léku Sativex (vizhttps://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray) je uvedeno, že nemocní se mají vyvarovat řízení automobilu při zahájení terapie, následně si totiž tělo na kanabinoidy zvykne a nedochází ke změně psychických funkcí. Citujme: „Když začnete poprvé užívat Sativex oromucosal spray, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, a to až do doby, kdy jste dospěl (a) k ustálené denní dávce. I když jste si již zvykl (a) na užívání přípravku Sativex oromucosal spray a dávky, které užíváte, jsou ustálené, neměl (a) byste i přesto řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, pokud po užití přípravku Sativex oromucosal spray pociťujete ospalost či závratě, jež by mohly zhoršit Vaši schopnost vykonávat tyto činnosti. Pokud si nejste jistý(á), neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.“ Konopné léky fy Bedrocan prodávané v lékárně jako Cannabis flos (konopný květ, lidově marihuana) žádné příbalové letáky nemají.


4.    K těmto důkazům a skutečnostem byla ministerstvu dopravy dne 17.9.2016  podána žádost o informace, citujme: „Protože nejde o právní názor či poskytování poradenství a věc se týká desítek tisíc občanů, kteří mají ŘP a kterým lékař může dle vyhlášky č. 236/2015 Sb. předepsat za cca 50 tisíc Kč/měsíčně až 180 gr. Cannabis flos v lékárně a za cca 25 tisíc Kč/ měsíčně Sativex, sdělte prosím informaci, na základě jakých konkrétních odborných informací a studií byl limit THC 2 ng/ml. ustanoven a na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil.“

5.    Ministerstvo dopravy dne 4. 10. 2016  č.j. 437/2016-072-Z106/4 nedodalo žádné odborné studie pro stanovení limitu THC u dlouhodobých uživatelů konopných drog, pouze přiložilo důvodovou zprávu, ze které je patrné pouze a jen to, že se odborníci shodli na tom, že hodnota 2 ng THC /ml krve je spolehlivě měřitelná v českých akreditovaných toxikologických laboratořích a daný limit prokazuje přítomnost THC v krvi řidiče. Nic víc, nic míň. Taková informace však postrádá základní atributy zákonného postupu, pokud již v roce 2004 byla bez notifikace u EK schválena vědeckovýzkumná (pokusnická) činnost s konopím pěstovaném na ploše do 100m2/osobu (pěstování, zpracování a distribuce dle § 5, odst. 5 a novelizace § 29 zákona o návykových látkách), což ČR vždy jako organizovaná zločinecká skupina zcela ignorovala, v roce 2008 judikatura určila netrestnost pěstování a zpracování konopí k terapii, což ČR rovněž jako banda zločinců zcela ignorovala a ignoruje, v roce 2008  navíc SUKL přepisem zapsal THC (Dronabinol, Marinol etc.) do lékopisu a v roce 2009 bez notifikace u Evropské komise MZ ČR povolila za splnění podmínek výrobu THC dle novelizace § 8 zákona o návykových látkách, v roce 2010 unijní judikatura určila, že terapie a výzkum konopí není trestný čin, což ČR rovněž brutálně nerespektuje, v roce 2011 byl konopný lék Sativex zapsán do českého lékopisu s výše uvedeným příbalovým letákem k omezení v dopravě a banda talárových zločinců na NS v roce 2011 – 2016 opakovaně v rozporu se zákony, judikaturou, důkazy a fakty označila konopí prekurzorem, aby porušování zákonů nesměl projednat Soudní dvůr, v roce 2013 ČR opět bez notifikace schválila konopí jako lék, který se však nesmí vyrábět, protože na separaci kanabinoidů dle nenotifikovaného § 15 písm. e) zákona o návykových látkách nikdo povolení nevydává. Souhrnně řečeno ČR vykazuje dlouhodobé porušování úmluv a zákonů vůči osobám užívajícím konopné drogy. Tato diskriminace je patrná při určení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014, který porušuje všechna ustanovení čl. Listiny ZPS a rovněž čl. 39 Listiny ZPS.


Ministr dopravy je žádán přikázat vydat informaci:

Na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil a doporučení u konopných léčiv řízení automobilu rovněž nezakazují, protože u dlouhodobých uživatelů nedochází ke změně psychiky.“ 


V samostatném řízení dle zákona o informacích rovněž sdělte tyto informace:
1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva.
2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil?
3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?
Děkujeme vám za zájem a čas, který jste rozhodnutí věnovali. 


Dne 17. 10. 2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda

PS. Vzhledem k tomu, že jsem byl po odeslání mailu na vaši podatelnu dva dny zadržován ve věci konopí policií a následně mi byl policií sebrán také počítač a nemohl jsem vám poslat opravný prostředek také s podpisem ve včasné lhůtě do 5 dní od doručení emailového podání, tímto se omlouvám za prodlevy způsobené naprosto nevyjasněnými pojmy nikoliv ve správním právu jako výše, ale dokonce také v trestním právu. Na rozhodnutí ministra trváme.

Opravný prostředek je odeslán 7 dní od přijetí emailového podání, tzn. 24.10.2016

Dušan Dvořák