Marné touhy snaha

Řízení bohoslužby pod vlivem osla. Ms v Praze 5 A 185/2016 (MK) a 5 A 201/2016 (MK) a 11 A 1/2017

Žaloba na ministerstvo kultury

Stížnost Ústavnímu soudu č.j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28.10.2015 (kaple bod 122) jeuvede na ZDE 
Městský soud v Praze
Hybernská 1006/18, 111 21 Praha 1
_____________________________________
V Praze dne 30.12. 2016

Naléhavé


Žalobce: Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6

Zastoupen dle dle ust. § 35 odst. 4 s.ř.s. z důvodu diskriminace správního orgánu ve věci víry, světového názoru, náboženství, odborného smýšlení, zdravotního postižení a postavení členů Konopné církve (dále jen KC) nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s., sídlo Tylova 963/2, 779 00 Olomouc,IČ:266 70 232, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. L 6401, korespondenční adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc, zastoupen předsedou společnosti Dušanem Dvořákem

Žalovaný: Česká republika, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, IČ: 00023671

Žaloba proti nezákonnému rozhodnutí a nečinnosti správního orgánu v rozhodnutí ze dne 22.12. 2016 pod č. j. MK 78898/2016 OLP doručenému do datové schránky zmocněnce žalobce dne 27.12.2016 v součinnosti s žalobami na rozhodnutí MK 51095/2016 OC a MK 62361/2016 OC řešených odmítnutými žalobami MS v Praze č.j. 5 A 185/2016 a 5 A 201/2016

Rozhodnutí žalovaného
Přílohy dle textu
Správní spis
I.
Odůvodnění naléhavosti projednání a upuštění od soudních poplatků
ve smyslu ust. § 56 odst. 1 - 3 soudního řádu správního – viz důkazy

 1. Zástupce žalobce je právním zástupcem fyzických a právnických osob podílejících se na výzkumu asociace Open Royal Academy „Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a členů Konopné církve (KC), kteří jsou dlouhodobě diskriminováni a jsou na nich páchány zločiny proti lidskosti doložené také soudním znalcem a dalšími odborníky a znalci, viz http://soudniznalec.blogspot.cz/

 1. Díky nezákonné činnosti justičních a exekutivních orgánů vedli a vedou čeští členové výzkumu s ČR řadu (trestních) řízení s důkazy o brutálním porušování práva OSN, Evropy a EU a doloženém justičně exekutivním kartelu Českou republikou, aby usvědčení zločinci z řad státních zástupců a soudců konající od roku 2010 již zcela vědomě zločiny dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku doložené soudním znalcem v oboru soudního lékařství nešli do vězení, stejně tak zkorumpovaní a cyničtí premiéři, ministři spravedlnosti, vnitra, policejní prezidenti a nejvyšší státní zástupci zakazující tyto zločiny soudců a státních zástupců vyšetřit stejně jako justice česká a evropská (Evropský soud pro lidská práva č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 41264/14, 47921/2014, 57969/2015, 35796/16 a 37746/16, Evropská komise č.j. (CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930). Viz http://www.europe-cannabis.eu/ s doloženými předběžnými otázkami Soudnímu dvoru. Vyjádření Soudního dvora k této justiční korupci ze dne 14. 10. 2015 na http://court-european.blogspot.com/.

 1. Citujme soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha ze dne 11. 5. 2011 policejnímu prezidentovi a podezřelým pachatelům na OS a OSZ Prostějov: „ … (v důsledku konfiskací výzkumu) ….. zemřeli a byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizováni nevinní lidé … 90% zkonfiskovaného majetku se ztratilo …“ , důkaz s razítkem soudu na http://vlada-cr.blogspot.com/

 1. Nejen vědeckými studiemi a zkušenostmi členů výzkumu je doložen (vysoce kvalitní a bezpečný) paliativní, ale i kauzální efekt léčby onkologických onemocnění látkami v konopí, který jako první doložil a zveřejnil v roce 1994 prof. Manuel Guzmán (apoptóza buněk rakoviny), viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ Objeveno prvně v roce 1974 v USA, osobně prezidentem Nixonem však byly objevy zakázány publikovat.

 1. Žalobce od roku 2008 jako vedoucí výzkumu mj. dokládal vládě a parlamentu kromě legislativních návrhů civilizovaného řešení a petic (viz http://cannabisterapie-petice.blogspot.com/) důkazy také o úspěšné léčbě diabetes a dalších nemocí látkami v konopí (cca tisíc látek z toho cca 300 léčivých). Přepočtení škody jen na konfiskacích výzkumnické farmy Ospělov v letech 2009 - 2015 jsou dle studie Diabetologického centra cca 5 miliard korun jen na tratných (pouze a jen zdravotnických) výdajích rok po amputaci tzv. diabetické nohy (bez bolestného a sociálního vyloučení, cca 10 tisíc amputací ročně dle UZIS).

 1. Zkorumpovaní ministři spravedlnosti stejně jako nejvyšší státní zástupci a také naprosto zkorumpovaný předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Rychetský opakovaně odmítají na zločinecky jednající prolhané soudce Ústavního soudu (č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16) podat návrh na kárné/trestní řízení, ve kterých o ochraně zločinecky jednajících pachatelů veřejné moci vědomě lživě tvrdí, že konopí je prekurzor, aby předběžné otázky s důkazy o porušování práva EU nepředali Soudnímu dvoru k projednání (důkaz vědomě mylného rozhodnutí č. j. II. ÚS 664/12 zde http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ na které je pak pouze odkazováno přes důkazy zvůle) a odpovědní byli postavení před soud (novelizace technických předpisů výroby konopí nebyly od novely 1. 7. 2004 oznámeny Evropské komisi a jsou dodnes nevymahatelné stejně jako neoznámený zkorumpovaný zákon konopí do lékáren č.50/2013 Sb.). Důkazy viz ústavní stížnosti v letech 2012 -2016 na http://constitutional-court.blogspot.com/ Odmítnuté kárné podněty (cca 100x) v roce 2016 najdete na http://ustavnisoud.blogspot.com/

7. Stejně zločinecky jedná předseda NS prof. Šámal, PhD., který stížnost za nepodání kárného podnětu na spolupachatele v talárech na NS považuje za právo na právní názor podvodníků v talárech, že země je placatá viz rozhodnutí na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/.

8. Ministři spravedlnosti se stejně jako nejvyšší a vrchní státní zástupci však roky zříkají doložený kartel a korupci jakkoliv kárně/trestně řešit, stejně tak odmítají řešit další doložené opakované nezákonné praktiky a šikany a diskriminace justice a exekutivy vůči členům výzkumu, viz rozhodnutí od roku 2010 do 31.12.2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ a http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/ a http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ a http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ a nebo důkazy podložený kárný podnět s desaterem provinění od pastorů KC adresovaný předsedovi NS a ÚS ze dne 22.9.2016 na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html

9. Zkorumpovaní ministři zdravotnictví ve věci cannabisterapie (viz žaloba u MS v Praze č.j. 8 A 127/2016 ) dlouhodobě ohrožují zdraví občanů, působí škody na státním rozpočtu a schvalují v rozporu s právem OSN, Evropy a EU nevydávání povolení (licence) k výrobě konopných léčiv (dle § 15 písmeno e) ZoNL. Od 1. 4. 2014 je možné získat (jednu pro ČR) licenci pouze dle § 24 ZoNL k výrobě – monopolizovaného - konopného květu, nikoliv léčiv. Ministři schvalují neoprávněnou a odborně neobhajitelnou monopolizaci (do roku 2015 pouze 4 holandských) genetik léčbě formou vysoce omamného květu konopí (tzv. marihuana) - nikoliv cílených metod transportu léčiva bez možností aplikace neomamných genetik konopí - oznámenou navíc Evropské komisi v naléhavém řízení (notifikace č.j. 2013/0288/CZ) z údajné obavy o zdraví občanů se skutečným prvním výdejem holandského konopného květu v lékárně až za 15 měsíců, schvalují cenu konopného květu v lékárně v limitu konopné vyhlášky přes 50 tisíc Kč/měsíčně (většinou pro invalidy!, druhou alternativou je prý dle zločinců v justici a exekutivě zmrzačení, konfiskace a kriminál), přičemž jde o konopí ve složenínepodložené žádným výzkumem, žádným příbalovým letákem, neprošlé dokonce ani kontrolou kvality dle vyhlášky, jak je v žalobě doloženo a zveřejnila ČT a ČTK. Vrcholem cynismu je pak snaha tento podvod proprat přes zdravotní pojišťovny.

10. Ministři dopravy a zdravotnictví jako gestoři předpisů od roku 2008 (judikatury netrestnosti cannabisterapie) a od roku 2013 (nenotifikovaným politickým ZÁKONEM určené konopí jako lék) zcela ignorují fakt, že rovněž nevyjasněné výklady pojmů vyhlášek a zákona (co znamená a jak se pozná v praxi § 15 písmeno e) ZoNL, jak je určen vzorek konopí měření na obsah THC dle § 2 písmeno d) ZoNL, nebo proč je určen limit THC 2ng/ml v krvi a jinak je řidičům odebírán řidičský průkaz, viz http://occupycannnabishempstreet.blogspot.cz/ , když daný limit pouze určuje nejnižší neměřitelnou hodnotu (viz důvodová zpráva) a metabolismus kanabinoidů je odlišný od alkoholu a vyplavuje se u dlouhodobých uživatelů týdny, aniž ovlivňuje psychiku a příbalový leták jediného konopného léku Sativex povoluje řízení automobilu a odborné studie také neovlivnění psychiky dokazují atd. vedou k mnohdy tragickým správním a trestním řízením, viz , Česká televize však roky cenzuruje tyto informace a s požehnáním Rady ČT zapírá roli veřejnoprávního media, aby výše uvedený kartel a zločiny justice a exekutivy pojmenovala a podvodníky a viníky v talárech označila, viz důkazy nahttp://respekt-blog.blogspot.com/

11. Žalobce je v důsledku jednání justičně exekutivního kartelu ve 3. stupni invalidity a přes protesty lékařů, členů výzkumu a soudních znalců, emeritních rektorů universit, vizhttp://bolsevici.blogspot.com/ , je mu ustanovena justicí ochranná léčba (označovaná znalci a lékaři opakovaně za nesmyslnou, nedůvodnou a účelovou), úředně zakázáno pracovat a každoročně od roku 2008 ničen výzkum s lživým tvrzením justičně exkutivní mafie, že konopí je prekurzor, protože jinak by věci rozhodoval Soudní dvůr a celý tento podvod by byl demaskován zákonným soudcem a ČR hradila miliardové náhrady škod.

12. Na sv. Bastilu dne 14. července 2016 cca 400 občanů a 5 nevládních organizací participujících na výzkumu předložilo Ministerstvu kultury ČR se všemi potřebnými zákonnými náležitostmi Návrh na registraci Konopné církve, viz http://konopnacirkev.cz/. Žalobce jako Velekněz KC je zmocněncem KC.
13. Diskriminační jednání žalovaného sahá k rozhodnutím od nového roku, kdy nejprve označoval KC a konopí za kriminální aktivitu a ohrožování občanů, aniž vůbec věděl a znal, co tvrdí za bludy i legislativně, v rozhodnutí k zastavení registrace žalovaný použil pouze plané ideologické ornamenty plné nafintěných slov, aniž by použil jediný zákonný důvod, následně bez rozpaků přiznal projednání návrhu na registraci lhůtu nad maximálně možných 60 dní. Diskriminaci spatřuje žalobce rovněž v tom, že zatímco žalovaným již registrované církve mají své svaté texty s obsahy vyzývaní k zabíjení jinověrců (například ŘK církev v tzv. bibli), přesto je žalovaný v rozporu se zákonem včetně § 5 zákona o církvích registroval a jejich náboženskou dogmatiku, symboliku, rituály a rity pak vkládá v rozhodnutích od nového roku do povinnosti žalobce, stejně tak je uvedena v napadaném rozhodnutí.
14. Spirituální aspekty konopí jsou přes dva tisíce let staré, členy církve oslavované a církev je i dle své historické role právním řešením, jak chránit členy sboru sdílené hodnoty a také útvarem chránícím trpící před cynickými zločinci, pro které je málo 15 žádostí o policejní ochranu podaných v letech 2009 – 2015 ministrům vnitra a policejním prezidentům. Viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/
15. S ohledem na fakt, že členové KC včetně žalobce vydali stovky tisíc korun za soudně znalecké analýzy a posudky dokládající zločiny justice a exekutivy, viz http://konopijelek.blogspot.com/, právní pomoc a advokátní zastoupení a v dané věci jde (naléhavě) o život a (ne) poškození zdraví občanů včetně života a zdraví žalobce, je soud laskavě žádán opustit od soudních poplatků a projednat věc přednostně jako věc velmi naléhavou. Pokud jde o majetky a příjmy žalobce, ten kromě invalidního důchodu, předmětné nemovitosti Ospělov 6 a stomilionových pohledávek za zničený výzkum jiné majetky nemá.

II.
Odůvodnění žaloby na nezákonné rozhodnutí a průtahy, důkazy
16. Žalovaný rozhodl o registraci po 5 měsících od podání návrhu a 4 měsících trvajícím rozkladovém řízení, což je jednoznačně důvod k označení rozhodnutí jako nezákonné v důsledku nečinnosti .
17. Pokud je návrh na registraci právnických osob standardně registrován po doložení všech zákonných náležitostí do 5 dnů, u návrhu na registraci církve lze pravděpodobně očekávat standardních 30 dní, což ostatně v předchozích žalobách žalovaný sám potvrdil Takové jednání žalovaného, kdy se v řízení trvajícím přes 5 měsíců nezmůže k jedinému zákonnému argumentu a registraci označí za zjevně nedůvodnou a pomáhá si ideologickými floskulemi, nelze označit jednání žalovaného jinak než jako nezákonné z důvodu vědomě nezákonného (nepřezkoumatelného) rozhodnuti.
Rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12. 2016 pod č. j. MK 78898/2016 OLP navrhujeme zrušit v celém svém rozsahu a registrační řízení s KC rozhodnout – nařídit soudem, neboť
 • Rozhodnutí nectí právo náboženské svobody garantované zákonem o církvích a náboženských společnostech, tak čl. 16 odst. 1 a 2 Listiny základních práv
 • Rozhodnutí vůbec nesledovalo splnění/nesplnění zákonodárcem uvedených kritérií pro registraci dle ust. § 10 zákona o církvích a náboženských společnostech, a neuvedlo ani žádné okolnosti vylučující založení církve dle ust. § 10 anebo snad § 5 zákona o církvích a náboženských společnostech a nebylo řádně odůvodněno a je tedy nepřezkoumatelné, tzn. nezákonné.Demagogická tvrzení žalovaného o pravých a nepravých církvích a údajném uctívání návykových látek žalobcem a cca dnes 500 členy KC je ukázkovým příkladem zvůle. Kdepak taková nepravdivá tvrzení žalovaný v ústavě KC nalezl?
 • Rozhodnutí zcela účelově vytrhává věty Základního dokumentu a Ústavy KC z kontextu a redukovalo jejich smysl v rozporu s doloženými fakty. Nelze doložit, viz např. modlitba, že by KC vnímala boží podstatu konopí jen vůči Cannabis sativa s vysokým obsahem omamného kanabinoidu THC, když teologickou jistotu Cannabis KC opěvuje ve všech sférách kanabinoidního vlivu. Stejně tak nelze doložit, že by KC boží podstatu konopí zredukovala pouze na prospěch, natož jen medicínský prospěch, který tvoří toliko jen max. 5 – 10 % z primárního prospěchu národohospodářského a celospolečenského. (Pozn. od roku 2014 též ČR uznaného prospěchu zahradnického dle vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb. zapracované po kritice velekněze do zákona až po 50 letech do notifikovaného předpisu č. 273/2013 Sb. s klíčovou změnou § 5. ODST 5 ZÁKONA O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH uvedené následně v databázi TRIS jako každá novelizovaná norma s povahou technického předpisu dle Směrnice 98/34/ES, což se od vstupu do EU nestalo ani v případě novely č. 50/2013 Sb. a předpis je nevymahatelný - A STÁTEM ORGANIZOVANÉ ZLOČINY VĚDOMĚ NEZÁKONNÉ).
 • Žalovaný tak důkazně jednal v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.“

Důkaz: správní spis k registraci KC

III.
Petit
Rozhodnutí žalovaného ze dne ze dne 22.12. 2016 pod č. j. MK 78898/2016 OLP se jako nezákonné ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 3 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat Konopnou církev dle předložené dokumentace dne 14. 7. 2016 a dvou dodatků.
Žalovaný je povinen do 3 dnů od doručení rozhodnutí soudu uhradit žalovanému náklady tohoto soudního řízení.
Žalovaný je povinen (exekučně) uhradil žalobci 500.000,- Kč, pokud žalovaný rozsudek soudu byť jen zčásti ve stanovené lhůtě nesplní a žalovaný jej na toto jednání písemně upozorní. • Přílohy – důkazy justičně exekutivního kartelu v letech 2004 -2016Dušan Dvořák, MMCA, v.r.
Řízení osla pod vlivem kanabinoidů a odnětí řidičského průkazu při zjištění hladiny THC v krvi 2 ng/ml.

Nejvyšší správní soud ČR
Aprk 6/2017

Věc: Reakce na výzvu  NSS dne 9.3.2017 sp.zn. Aprk 6/2017 k doplnění návrhu určení lhůty v řízení sp. zn. 22 A 70/2016 vedeného u KS v Brně

Doplnění důkazů a průtahů dle výzvy, návrhy


1.
- průtahy a důkazy porušení českého práva, návrh -

Tři měsíce po podání žaloby Krajský soud v Brně dne 7.12. 2016 sp. zn. 22 A 70/2016 vyzval žalobce, zda má zájem o ústní projednání, ten okamžitě přisvědčil a doložil naléhavost projednání. Viz správní spis. Do dne 27.2.2017 nebylo ústní řízení zahájeno, v čemž spatřuje  žalobce průtahy, neboť stále neuplynula roční doba pro vyřízení přestupku (až dne 15.4.2017) a soud  měl  právě toto zohlednit a - jak bylo oprávněně žádáno - nařídit ihned po podání žaloby řádné projednání přestupku správním orgánem a žádat řádné meritorní rozhodnutí odvolacího správního orgánu, což ani Krajský soud v Olomouci, ani stěžovaný soud neučinili, namísto toho důkazy podepřenou vědomou nepravdu žalovaného správního orgánu o pozdním odvolání žalobce v rozhodnutí ani slovem nezohlednili, ač byla uváděna naléhavost a návrh na odložení výkonu rozhodnutí zabavení ŘP s řádným odůvodněním a doloženými poškozenými.

Žalobce navrhuje, aby do 3 dnů od vydání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu stěžovaný soud věc řádně projednal, kdy žalobce již netrvá na osobní účasti, ale žádá, aby v přikazujícím rozhodnutí soud věc řádně projednal a řádně důkazy odůvodnil

a) žalované  pozdního odvolání
vyvrácené důkazy o zájmu žalobce vyřešení věci na základě práva i pro ostatní uživatele konopných léčiv obecně  a doložené naprosté selhání odpovědných exekutivních orgánů

b) žalované spáchání přestupku
pouze s odkazem na podzákonný předpis a paušalizující normu vyvrácenou důkazy - viz další a přímo klíčový důkaz netrestnosti skutku žalobce v příloze uvedený (rozhodnutí SUKL ze dne 7.3.2017) a odůvodnění žádosti včetně citace nevymahatelnosti předpisu z unijního práva uvedené na straně 4-7 lékového ústavu vs. rozhodnutí ministra dopravy z 7.12.2016 ve spisu obsažené s tvrzením ke konopným léčivům připouštějícím řízení automobilu, že zákon o léčivech má vyšší právní sílu, než podzákonný předpis jako je napadaná dopravní vyhláška k předmětnému řízení absolutně ignorující vědecká fakta a důkazy k metabolizaci kanabinoidů a vývoj legislativy ke konopným léčivům, když žalobce nejen doložil lékaři nadepsané doporučení a hluboké povědomí o cannabisterapii z let 2011 a 2014, ale také vědecké studie zcela vylučují naprosto odborně neodůvodnitelné a paušalizující rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, že pouhých 10 ng THC/ml krve u řidiče je trestný čin, což pochopitelně může být a u prvouživatelů je zcela jistě, stejně tak nedůvodně paušalizující obecný přestupek s naměřením 2 ng THC/ml krve založený na jediném faktu, že tolik THC v krvi nejméně umí české laboratoře spolehlivě změřit - viz důvodová zpráva.


2.
- průtahy a důkazy porušení unijního práva, návrh -

1.     Žalobce se ode dne 13.7.2010 v desítce trestních a stovkách správních řízení a nově i žalob marně domáhá zásadních informací a  marně navrhuje položení předběžných otázek Soudnímu dvoru dle čl. 267 Smlouvy ve věci výroby konopí k ochraně práv  sebe, rodiny, přátel, členů výzkumu a také spotřebitelů (a také řidičů), výzkumníků distributorů a výrobců (standardy). 

2.     Všechny soudy v soustavě české justice a od 13.4.2012 také prvně ústavní soud (popírající jako celá justice 3 citované nálezy k nepoložení předběžné otázky o porušení základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a trestu na základě zákona) jednaly stejně jako analogicky kartel v EU doložený od roku 2012 celkem (2x Evropské komise a 10 x ESLP )  s doloženými důkazy o porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena vědecky v roce 1994, lékařské zprávy s mizejícími nádory členů výzkumu neměly na organizovanou zločineckou skupinu státních zaměstnanců v talárech žádný vliv)  

3.     Soudy a exekutiva nejen zapřely vlastní judikaturou doložené popření základních práv nepoložením předběžných otázek, svorně pak všichni mlčeli a nijak neodůvodnili  zákaz vyšetřovaní spáchaných zločinů označenými pachateli v exekutivě a justicí na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) dle §§ 401 a 149 odst 4. tr.z.

4.     Svorně pak všichni také mlčeli a nijak neodůvodnili  netrestnost skutku poškozených  včetně žalobce dle §§ 28 a 31,odst. 1 tr.z. atd..

5.     Stejně tak se s  netrestností jednání žalobce dle § 2 přestupkového zákona nevyrovnal správní orgán a nenařídil soudně znalecké vyšetření limitu THC zaručujícího bezpečnost jak veřejnosti, tak žalobci a jeho blízkým řízení automobilu a současném užívání konopných léčiv s ve spisu doloženými důkazy a studií financovanou ministerstvem vnitra, že až 16 ng THC zůstává v ml krve po dni užití u pravidelných uživatelů.

6.     Nepoložení předběžné otázky bylo odůvodněno vždy vědomou nepravdou v trestní justici, že konopí je prekurzor, protože o chemických látkách rozhoduje členská  země a nevymahatelný předpis od roku 2004 by byl politickou pohromou a dírou do státního rozpočtu v řádech miliard (euro?).

7.     Správní žaloba na MZ ČR (naléhavost řešená od 18.7.2016 u MS v Praze přes dvě marné výzvy soudu žalovanému o vyjádření k žalobě) nebyla dosud projednána.

8.     Úspěchem v 8 let kriminalizované rodině s opakovanými a pravidelnými domovními prohlídkami a konfiskacemi majetků právnických osob a členů výzkumu je kasační stížnost vytvářející údajně judikát k veřejně prospěšným nevládním organizacím vůči dobrovolníkům a úřadům práce sp. zn. 4 Ads 165/ 2011 a přikazující rozsudek Nejvyššího soudu vůči OSZ a OS v Prostějově, který následně OS v Prostějově popřel a nerespektoval a s podporou nadřízených šikanoval žalobce pokutami, které Nejvyšší soud zakázal udělit a slovo závazný právní názor  NS na konci rozsudku by snad neměla obecní justice vědomě nerespektovat, viz sp. zn 3 Tz 1/2012

9.     Justice přes doložení kartelu a důkazu, že konopí není uvedeno v zákoně o prekuzorech drog a judikatura v právní větě v letech 2006 a 2008 sama uvedla, že pěstovávání konopí není samo o sobě výrobou drog, protože konopí je samo o sobě omamnou látkou, což je jen právní vyjádření téhož v roce 2012 exekutivou změnili legislativu o právní argumentaci žalobce (notifikace novely zákona o NL, který se údajně notifikovat nemusel.., změna definice konopí pro trestní právo a nikdy neměřeného THC z celého objemu rostliny na neidentifikovatelný vzorek k ještě větší korupci policie ....a zavedení limitu THC k pokusnickému zacházení s konopím bez povolení a následné nahrazení zahradnickým zacházením ..., retroaktivita práva?).10. Následně se justice roky pokoušela zbavit žalobce právní způsobilosti a zavřít ho do ústavu (od 4.9.2012  do 20.2.2017).

11. Znalecký ústav Bohnice však označil takové jednání v předmětných letech za zcela nedůvodné a nyní je žádána obnova 8 ústavních stížností, kde soud stejně jako žaloba tvrdili, že žalobce není způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor atd., což se nezakládalo na pravdě.

12. Krajský soud v Brně, který prekurzorový justiční faul způsobil jako první v dalších cca 10 řízeních doložených níže se z řízení vždy omítá vyloučit (Okresní soud v Prostějově se v prvním rozsudku s porušením unijního práva nevyrovnal vůbec a pak už jen jak papoušek odkazoval na zkorumpované rozhodnutí nadřízené prekurzorové justice).

13. V stěžovaném  řízení KS v Brně také předběžnou otázku nepoložil, v čemž žalobce spatřuje průtahy


K tomu důkazy v příloze
 1. Podání dodatku ústavní stížnosti žalobce ze dne 27.2.2017 s návrhem na obnovu předchozích ústavních stížností
 2. Klíčové a pro věc zcela zásadní rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 7.3.2017 s podrobným rozkladem porušení českého a unijního práva dopadajícího nejen na předmětné řízení (strana 4-7)
 3. Rozhodnutí policie ze dne 3.2.2017, že spáchané zločiny nikdy nešetřila a neodsoudila a ze dne 8.3.2017, že je jako vždy ani šetřit nebude stejně jako osoby, které tyto zločiny kryjí na všech stupních exekutivy a justice.   Žalobce navrhuje, aby do 3 dnů od vydání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu stěžovaný soud věc řádně projednal, odůvodnil a prostřednictvím Nejvyššího správního soudu a prostřednictvím soudem určeného  advokáta ex offo položil předběžné otázky Soudnímu dvoru, kdy k odůvodnění přidělení ex offo dokládá  žalobce pouze pro dostání povinností předpisu, když vše potřebné je ve spisu a odůvodnění vidí žalobce jak v naléhavosti při 8 let trvající nevymahatelnosti práva ve věci konopí v trestních řízeních a způsobení invalidity III. stupně Českou republikou a předem avizovanou aktualizaci advokátního zastoupení, až bude před Soudním dvorem skutečně třeba hovořit plně kompetentně ve francouzštině a popř. současně také angličtině.


3.
- průtahy projednání kárného a stížnostního podnětu a pochybení, návrh -

Na výše uvedené rozhodnutí KS v Brně ze dne 7.12. 2016 byl dne 26.12.2016 podán také návrh na vyloučení soudkyně a podán kárný podnět za zjevně nezákonné jednání zcela míjící meritum žaloby (údajně pozdně podané odvolání žalobcem správnímu orgánu) specifikované ve spisu. Že tak vědomě nezákonně jednal žalovaný správní orgán a na výzvu soudu opět dělal, že je mentálně nezpůsobilý, není překvapující, neboť se s právní argumentací  a doloženými fakty neuměl vypořádat a uchýlil se k vědomě k faulu, že však tak jednala vysokoškolsky vzdělaná soudkyně ukazuje další vědomou manipulací s důkazy a diskriminaci žalobce nebo mentální insuficienci soudkyně. Do dne 10.3.2017 o tomto kárném provinění či stížnosti nebylo rozhodnuto, v čemž rovněž žalobce spatřuje průtahy.

S ohledem na fakt, že předseda KS v Brně činí vědomé průtahy projednání kárných podnětů podaných v prosinci 2016 také na

a) Předsedu a soudce Městského soudu v Brně  za nezákonná rozhodnutí při šetření svéprávnosti předsedů Nejvyššího a ústavního soudu ČR a  nejvyššího státního zástupce (soudem přes předsedovi doložené výtky žádáno doložit zdravotní vyjádření a osobní údaje posuzovaných, namísto ustanovení opatrovníka, jak učinil Okresní soud v Prostějově po zapření judikátu netrestnosti canabisterapie v letech 2008 - 2017 v rozhodnutí dne 18.1.2017  o ustanoveném opatrovníkovi žalobce) a existuje nepatrná naděje, že daní odpovědní .funkcionáři nejsou součástí organizované zločinecké skupiny kryjící pachatele vědomých zločinů, ale jsou mentálně nezpůsobilí k výkonu své funkce (MS v Brně byl žádán otestovat, jak dlouho posuzovaní udrží v paměti, že konopí není prekurzor a zabíjet a mučit lidi se nemá, a to ani v době míru bez pokynů ze stranických sekretariátů, což některé osoby v justici dodnes činí velmi nejistými, viz spáchané zločiny http://pravnistat.blogspot.cz/ vs. ochránci organizovaného zločinu  http://constitutional-court.blogspot.cz/

b) Předsedu a soudce Okresního soudu v Prostějově, kteří zahájili řízení o omezení svéprávnosti žalobce a ustanovili mu 18.1.2017 opatrovníka i přes 2 znalecké posudky a posudek znaleckého ústavu dokládající nezákonnost i tohoto účelového návrhu OS v Prostějově ignorující nejen znalce, ale také vážnou námitku lékaře, kolegy žaloby a místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék, z.s. ze dne 6.12.2016 (navrženého jako opatrovníka rodinou žalobce k výzvě soudu) a vědomě nezákonné rozhodnutí ustanovit žalobci opatrovníka, když návrh rektora UP na omezení svéprávnosti žalobce na 3 roky ve styku s veřejnou mocí na návrh  od oportunistického rektora kritizovaného za papalášsko-bolševické manýry a rektoskopii při popření všech pravidel při udělení prestižní Palackého ceny dne 8.6.2016 předsedovi ústavního soudu (při vědomí výše uvedeného a marných žádostech univerzitě o zastání absolventa!)


Dále pak při vědomí rozeslání rozhodnutí o přidělení opatrovníka žalobci OS Prostějov zřejmě nejen justici v Praze  (viz důkaz rozhodnutí OS pro Prahu 1 z 1.2.2017), je dle  názoru žalobce v otázce, kterou by Nejvyšší správní soud měl vyřešit, zda má a může zastupovat žalobce z důvodu diskriminace

a) osoba určená opatrovníkem určený Okresním soudem v Prostějově, nebot přes řady stížností a kárný podnět a důkazy ve spisu na podání nikdo nereaguje a byla podána stížnost na odůvodnění zrušení ochranné léčby, takže obě řízení jsou stále aktivní
nebo
b) může žalobce zastupovat jako dosud společnost Cannabis is The Cure,z.s., které je žalobce předsedou správní rady

Dále pak žalobce navrhuje, aby NSS v tomto řízení vyřešil, zda je vůbec s ohledem na doložené důkazy přípustné, aby věc řešil tolik podjatý Krajský soud v Brně a podle toho NSS dle své úvahy rozhodl.  

Důkazy v příloze

1.     Stížnost na usnesení k zdůvodnění ukončení ochranné léčby žalobce OS v Olomouci dne 20.2.2017
2.     Stížnost na usnesení ze dne 20.2.2017 k nevyloučení se OS v Prostějově z další žaloby na žalobce za údajně nedovolenou výrobu konopných léčiv - drog pachateli organizovaného zločinu
3.     Sdělení opatrovníkovi OS pro Prahu 1 ze dne 1.3.2017, aby určil advokáta v trestní věci žalobce
4.     Vyjádření soudem určené lékařky opakovaně marně žádající zrušení ochranné léčby k důsledkům řízení na zdraví žalobce a jeho rodiny z 26.2.2016 pro ústavní soud.
5.     Rozhodnutí OS Praha 1 vo nutné obhajobě zaslané žalobci a jeho opatrovníkovi v trestním řízení ´žalobce proti důkazně zkorumpované místopředkyni vlády za Lidem z jara 2011 zastoupené žalobou při poškození ex ministryně vyhrožováním žalobcem v SMS poslankyni a vládní činitelce porušující vědomě slib poslance a právní předpisy při žádané obnově žaloby OSZ zastavené v roce 2012 z důvodu údajně nepříčetnostmi žalobce po úmrtí vědomě umučených 2 onkologicky nemocných členů výzkumu v dubnu 2011 žádajících v letech 2009  a 2010 celý parlament a jmenovitě každého poslance osobně o smilování ilustrované nálepkami na hnojiva na rozhodnutí tohoto soudu od 3 roky vězněného výzkumníka enzymatických konopných hnojiv v osobě dnešního předsedy odborné společnosti Konopí je lék,z.s, viz stanovy a orgány na http://konopijelek.blogspot.cz/ , kterému rovněž ústavní soud vytřel zrak a neseznal porušení unijního předpisu českým plastickým TNT prekurzorem šířícím se v trestní justici jako mor. Cenzura veřejnoprávních medií je jako za okupace, viz ústavní stížnost předsedy odborné společnosti Konopí je lék,z.s sp. zn. I. ÚS 2431/15 na  http://svobodu.blogspot.cz/2015/08/ustavni-stiznost.html  


Podání je zasláno z datové schránky dosavadního zmocněnce žalobce.

žalobce laskavě žádá soud, aby se důkazní listiny staly součástí žaloby jako takové, kdy některé budou zaslány následně z důvodů potíží s připojením na net.


V řádné lhůtě dne 12.3.2017 podává


Dušan Dvořák, MMCA,  nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, předseda správní rady zmocněné společnosti Cannabis is The Cure,z.s., viz scany na http://cannabis-is-the-cure.blogspot.cz/


Příloha 1)
Soudu již doložené důkazy netrestnosti jednání žalobce a doložené důkazy kartelu a korupce ve věci konopí a (nejen) dopravy

1. Na základě zjištění obsahu THC v krvi řidiče veřejná moc určí, zda půjde o dopravní přestupek podle § 125c odst. 1 písm. b), zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (limit od 2 ng THC/ ml krve dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 ), nebo zda dané jednání již naplňuje skutkovou podstatu trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (limit od 10 ng THC/ml krve dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.9.2015 sp.zn. 7 Tdo 979/2015).

2. Limit THC v krvi byl Světovou antidopingovou federací v roce 2013 změněn z 15 na 150 ng THC /ml. krve, příbalový leták konopného léčiva povoluje řízení automobilu a spotřeba konopí dle vyhlášky 236/2015 Sb. je až 6 gramů konopí Bedrocan denně s obsahem až 20% THC (tzn. cca 1000 mg THC), doložené zahraniční studie dokládají neexistenci důkazů o negativních změnách při řízení automobilu u pravidelných uživatelů konopí, doložená odborná studie financovaná z grantu Ministerstva vnitra a publikovaná v Soudním lékařství, 2014, roč. 59, č. 1, s. 2-6. ISSN: 0371-1854. doložila,  že chroničtí uživatelé budou mít detekovatelné THC v krvi vždy (bylo naměřeno až 16 ng THC po 24 hodinách!) kvůli odlišnému metabolismu a vyplavování THC z tukové tkáně, kam se THC usazuje, dále pak bylo doloženo, že existují velmi významné rozdíly  THC v individuálních případech.

3. Na žádost o informace adresovanou ministerstvu vnitra, jaké kdy všechny odborné studie MV ČR dotovalo ve vztahu ke konopí a řízení automobilu, namísto MV ČR odpověděla policie dne 9.12.2016 pod č.j. PPR-32066-2/ČJ-2016-990140, kdy policie uvedla nepravdu, že MV ČR nic takového finančně nepodpořilo.

4. Na žádost o informace  o odborné informace k stanovení limitu 2 ng THC v ml krve pro odebrání ŘP dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 pod č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že má gestor předpisu – ministerstvo dopravy.

5. Ministerstvo dopravy dne 26. 8. 2016 pod č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodlo, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě nařízení podílelo.

6. Ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016 pod č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska a podobné informace, na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC a na přípravě předmětného vládního nařízení se nepodílelo.

7. Na novou žádost o informace ministerstvo dopravy dne 4. 10. 2016 č.j. 437/2016-072-Z106/4 nedodalo žádné odborné studie pro stanovení limitu THC u dlouhodobých uživatelů konopných drog, pouze přiložilo důvodovou zprávu, ze které je patrné pouze a jen to, že se odborníci shodli na tom, že hodnota 2 ng THC /ml krve je nejnižší spolehlivě měřitelná v českých akreditovaných toxikologických laboratořích a daný limit prokazuje přítomnost THC v krvi řidiče.

8. Dne 17.10.2016 byl gestor proto předpisu, MZ a SUKL žádáni sdělit tyto informace: 1) Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg THC denně, sdělte, jaký obsah THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 2) Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 3) Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?

9. Ministerstvo dopravy dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6, dle autoremedury dne 14.11. 2016 pod čj. 518/2016-072-Z106/9, dne 30 .11. 2016 pod č.j. 575/2016 -072-Z 106/2 a na odvolání ministr dopravy dne 7.12.2016 pod č.j 9/2016-040-S106/3 rozhodli, add 1) že uvedenými informacemi o obsahu THC v krvi u řidičů užívajících konopná léčiva disponuje ministerstvo zdravotnictví a že zákon o léčivech je nadřazen dopravní vyhlášce add 2) že za sdělení, že je možné řídit automobil při užívání konopných léčiv je odpovědné ministerstvo zdravotnictví a add 3) že se ministerstvo dopravy nevzneslo k vládnímu nařízení s limitem THC v meziresortním řízení žádné připomínky a nikdy se neúčastnilo na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a není tedy doložitelné, že by ministerstvo dopravy protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu. V rozhodnutí ze dne 14.11.2016 Mdo uvádí, citujme:„…...Cílem Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. bylo stanovit právním předpisem limity návykových látek v krevním vzorku, při kterých se má za to, že řidič je ovlivněn návykovou látkou. Vycházelo se z odborných konzultací a zkušeností ze zahraničí. V nařízení vlády je použito spojení, že „se řidič považuje“, protože přesný limit nelze stanovit ani v právní úpravě a v názoru na něj se liší také odborné studie (tato hodnota je individuální a závisí na řadě hledisek typu věk, zdravotní stav apod.). Nařízení vlády mělo zamezit nebo alespoň zmírnit do jeho přijetí existující problémy, které spočívaly v tom, že v každém jednotlivém případě bylo nutné posouzení znalcem z oboru psychiatrie a také z dalších oborů, což bylo časově a předevší finančně velmi nákladné. Volilo se proto řešení, které existuje také v jiných státech, je však třeba zdůraznit, že limity jsou v jednotlivých státech odlišné. Samotná úprava dlouhodobých uživatelů konopných produktů z lékařských důvodů při řízení motorového vozidla není zákonným způsobem v právním řádu České republiky upravena. Při volném hodnocení důkazů může správní orgán dojít k závěru, že pro potřeby zjištění stavu věci může ve správním řízení přibrat k řízení odborného znalce. Správní orgán v přestupkovém řízení může v případě dlouhodobých uživatelů konopných produktů při hodnocení důkazních prostředek využít institutu soudního znalce, který může určit, zdali se podezřelý z přestupku dopustil přestupku řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky,tedy stanovit, zdali míra ovlivnění byla taková, která by určila takový stav, kdy přestupce již nesměl řídit vozidlo, jelikož by tím ohrožoval sebe nebo jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích ….Ministerstvo dopravy v mezirezortním připomínkovém řízení neuplatňovalo připomínky k těmto návrhům a jejich novelám, které by se týkaly předmětné problematiky. (Ministerstvo dopravy se přímo nepodílelo na tvorbě zákonů č. 167/1998 Sb. a 378/2007 Sb., jelikož autorem těchto zákonů je Ministerstvo zdravotnictví.) Nadto lze konstatovat, že skutečnost, zda byly či nebyly připomínky ze strany Ministerstva dopravy uplatněny, je však nerozhodná. Z právního hlediska je významné znění zákona schválené Parlamentem České republiky, které může být a v řadě případů také je zcela odlišné od vládního návrhu zákona předloženého do zákonodárného sboru.“

10.   K výše uvedené žádosti ministerstvo zdravotnictví dne 10.11.2016 č.j. MZDR 63966/2016-2-MIN/OVA a SUKL dne 28.11.2016 pod č.j SUKL 279457/2016 a MZ ČR v odvolání dne 7.12.2016 pod č. j. MZDR 63966/2016/MIN/OVA na rozhodnutí 1) uvedli, že žádné informace o obsahu THC v krvi u uživatelů konopných léčiv dle váhy nemají, Add 2) uvedli, že neví, kdo je odpovědný za to, že řidiči mohou při užívání konopí léčiv řídit automobil dle sdělení na příbalovém letáku a SUKL naznačil, že je za toto odpovědná firma vyrábějící léčiva GB Pharmceutical a MZ ČR ve vágní odpovědi naznačilo, že je za toto odpovědné ministerstvo dopravy. K žádosti Add 3), zda se ministerstvo dopravy účastnilo novelizací zákona o léčivech, zákona o návykových látkách ve věci výroby konopí jako léku, potraviny či kosmetiky výše uvedení neodpověděli.


Příloha 2)
Krajský soud v Brně v letech 2010 - 2016 vedl žalobce jako účastníka řízení v tomto níže uvedeném správním, civilním a trestním řízení, všechny spory se týkaly nebo vzešly z nezákonné prohibice konopí a okaté justičně exekutivní korupce a kartelu, viz desatero kárných provinění na  http://european-cannabis.blogspot.cz/ 

·      Sp. zn. 3 To 25/2011 / Sp.zn. 17 Co 268/2011 / Sp. zn. 4 To 505/2012 / Sp. zn. 8 To 198/2014 / Sp. zn. 5 To 174/2014 /
·      Sp. zn. 61 UL 38/2014 / Sp. zn. 61 UL 43/2014 / Sp. zn. 61 UL 44/2014 / Sp zn. St 84/2016
·      Sp. zn. 4 To 417/2014/ Sp.zn. 9 To 43/2015/ Sp. zn. 5 To 45/2015/ Sp.zn. 5 To 317/ 2015/ Sp. zn. 4 To 271/2015/ Sp. 4 To 273/2015, Sp. zn. 9 To 408/2016 / Sp. zn. 18 Cm 236/2016

---------------------------------------
Krajský soud v Brně
sp. zn. 22 A 70/2016


Věc: Reakce na výzvu soudu ze dne 7.12. 2016 a námitky k rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje a návrh na vyloučení soudkyně soudící 22 A 70/2016 pro vědomě nezákonné rozhodnutí – kárný podnět na zcela nevhodné chování, kdy soudkyně dělá, že neumí český jazyk a lze očekávat s titulem JUDr. mentální způsobilost

Žalobce:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962
798 55 Ospělov 6

Zastoupen :
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Tylova 963/2, 77900 Olomouc
doručovací adresa poštou
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Žalovaní:
Městský úřad v Konici a Krajský úřad v Olomouci

K věci - odůvodnění:

1. K výzvě soudu: žádáme ústní projednání věci s nařízeným veřejným projednáním a žádáme uhradit všechny soudní poplatky a 20 x 200 Kč/hod. za práci na marném odvolání a žalobě, tzn. Poplatky + 4.000 Kč, a to na účet 824 302 7001 / 5500 . Poplatek za marný návrh na odkladný účinek žaloby již byl uhrazen.

2. Námitky a návrh a důkazy diskriminace, justičně exekutivní korupce a kartelu

Právní názor soudce … činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “  Nález ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06

A) Žalovaný se dne 10.11.2016 a 15.11.2016 v rozhodnutí dle výzvy soudu vůbec nevyjádřil k podvodu a vědomě nezákonnému rozhodnutí, že žalobce údajně podal pozdní odvolání, když jak v odvolání, tak v žalobě a spisu žaloby je doloženo i s razítkem podatelny ústavního a nejvyššího soudu a nejvyššího státního zastupitelství ze dne 21.7.2016, že byl žalobce až do druhého týdne srpna  2016 mimo ČR a dne 19.7.2016 podal bianco odvolání, které žalovaný vědomě mylně označil jako  odvolání v jiné věci a soudkyně dělala, že neumí česky a tento průhledný podvod neexistuje. Tím mimo jiné padla lhůta pro to, aby žalovaný ve věci konečně meritorně rozhodl, jak bylo žádáno, resp. je již možné jen necelé 4 měsíce.

B) Žalovaný se dne 10.11.2016 a 15.11.2016 v rozhodnutí dle výzvy soudu vůbec nevyjádřil k vědomě nezákonnému rozhodnutí, když se opět vůbec nevyjádřil k netrestnosti skutku dle doložených důkazů (lékařské doporučení, studie o metabolismu THC, studie o vlivu THC na řízení, příbalový leták konopného léčiva povolující řídit, účelovost limitu dle dopravní vyhlášky) a netrval na soudně znaleckém vyšetření.

C) Přestože soudkyně výše a níže uvedené důkazy netrestnosti v příloze 1 věděla včetně naprosto dementního sdělení žalovaného ze dne 10.11.2016, že nechápe, jaký úkon by měl provést, když bylo žádáno, aby věc řádně projednal a rozhodl, a ne se odvolání podvodem zřekl, označila soudkyně návrh na odkladný účinek žaloby za nedůvodný, přestože bylo uvedeno a doloženo, že nejenže je rozhodnutí žalovaného podvodné a vědomě účelově vadné, ale bylo také doloženo, kolik bude poškozených při neexistenci důkazu ohrožení společnosti.

3) Soudkyně rovněž nepřerušila řízení a nepodala předběžné otázky Soudnímu dvoru, přestože bylo doloženo (a je jen ze strany KS v Brně doloženo v příloze 2), že právě zkorumpovaná justice na KS v Brně jako první vymyslela podvod v trestních řízeních s žalobcem, že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog, o prekurzorech rozhodují členské země, viz důkaz na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/, aby spáchané zločiny soudců a státních státních zástupců doložené soudním znalcem s důsledky dle § 149 ve čtvrtém odstavci tr.z. nebyly potrestány. Viz následný justičně exekutivní kartel na vrchních státních zastupitelstvích a. soudech, nejvyšším, ústavním a evropském soudu a nejvyšším státním zastupitelství a ministerstvu spravedlnosti (nejen) proti žalobci v letech 2010 -2016 (aktuální rozhodnutí této organizované zločinecké skupiny zástupců veřejné moci souhrnně za listopad a prosinec 2016 na webu http://constitutional-court.blogspot.cz/2016/12/rozhodnuti-od-14cervence-2004-do.html a přímo pak v archivech důkazů podvodů a zločinů veřejné moci na http://echr-coe-int.blogspot.cz/, http://ustavnisoud.blogspot.cz/, http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.cz/, http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ , http://nejvyssi-soud.blogspot.cz/ , http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ a http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/

Souhrnně: Žalovaný a soudkyně tak důkazně jednali v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.“ Žalovaný rozhodoval na základě toho, že se domníval, že v Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 vláda zohlednila odborná stanoviska, což má velmi daleko k nestrannosti, presumpci neviny i zásadě in dubio pro reo.  Viz rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, č. j. 7 As 83/2010 – 63:  „V řízení o přestupku se proto nelze spokojit s tím, že skutečnost, že obviněný se dopustil přestupku se jeví být pravděpodobnou, či dokonce nejpravděpodobnější, verzí skutkového děje. Existuje-li pochybnost, tj. ne zcela nepravděpodobná možnost, že se skutkový děj odehrál jinak než tak, že naplňuje všechny znaky skutkové podstaty přestupku, nepřipadá shledání viny spácháním přestupku v úvahu (in dubio pro reo)“ Důkazní břemeno k prokázání, že deliktního jednání se dopustil obviněný z přestupku, přirozeně nese správní orgán.“


26.12.2016

Dušan Dvořák, MMCA, žalobce, předseda správní rady  Cannabis is The Cure,z.s.